Påtale vedr. mangelfuld rådgivning – PFA Pension

17-11-2015

Finanstilsynet har modtaget PFA Pensions redegørelse af 17. marts 2014 om rådgivning i forbindelse med fremrykning af pensionstidspunktet og tager denne til efterretning.

Finanstilsynet påtaler dog, at PFA Pension ikke udtrykkeligt i forbindelse med regneeksempler i rådgivningen har oplyst kunder, der har ønsket at få deres pension udbetalt før pensioneringstidspunktet om, at den lavere udbetalte ydelse ikke alene var forårsaget af den forkortede indbetalingsperiode og at depotet ville skulle række til flere års pensionering end forudsat, men også skyldes den anvendte beregningsmetode.

Baggrund

Finanstilsynet anmodede d. 11. marts 2014 PFA Pension om en redegørelse for hvordan man har rådgivet kunder, der ønsker at fremrykke deres pensionstidspunkt om hvilken indvirkning dette har for den garanti, som kundens ordning indeholdt.

PFA Pension har i redegørelsen oplyst, at alle kunder, der ønsker at fremrykke deres pensionstidspunkt får tilbudt rådgivning, medmindre kunderne i øvrigt modtager ekstern rådgivning hos en forsikringsmægler.

 PFA betragter en fremrykning af pensionstidspunktet som en ændring af den eksisterende pensionsaftale, men bortset fra nedsættelsen af ydelsen pga. den forkortede indbetalingsperiode, fortsætter pensionsaftalen på eksisterende vilkår. Størrelsen af den garanterede ydelse ændrer sig som følge af det fremrykkede pensionstidspunkt som konsekvens af at den oprindelige aftalte pensionsperiode er blevet kortere.

Den mindre pension beregnes på baggrund af, at policens depot på det pågældende tidspunkt har haft en lavere værdi end summen af de bagvedliggende tekniske reserver knyttet til policens beregningsgrundlag, og at underskuddet i forbindelse med pensionering er blevet fraregnet grundlaget med en laveste grundlagsrente.

Dette har for kunder med policer med ydelser på gamle beregningsgrundlag med høje grundlagsrente medført, at de ikke har fået udbetalt den fulde økonomiske værdi af deres garantier.

PFA Pension har i redegørelsen oplyst, at man har ændret praksis så alle kunder, der fremover fremrykker pensioneringstidspunktet vil få beregnet deres nye ydelser på en måde, der tager fuld højde for de tekniske reserver, der er knyttet til policens beregningsgrundlag, ligesom PFA Pension vil kontakte og kompensere alle kunder, der er gået glip af et beløb i forbindelse med, at de har påbegyndt udbetalingen af deres pensionsordninger før tid.

Finanstilsynet tager på baggrund af ovenstående PFA Pensions redegørelse om forløbet til efterretning.

Af redegørelsen fremgår det endvidere, at alle kunder der har henvendt sig for at få fremrykket deres pension har fået rådgivning. Rådgivningen omfatter oplysninger om forskellen på ydelsernes størrelse, ved fx fremrykket pensioneringstidspunkt, men der rådgives som udgangspunkt ikke om den bagvedliggende tekniske baggrund for, at ydelserne ændrer sig.

Finanstilsynet bemærker hertil, at en kunde der modtager sådanne beregningseksempler umiddelbart må gå ud fra, at den lavere udbetaling alene skyldes, at den er baseret på, at kunden ikke indbetaler til ordningen så længe som aftalt.

En kunde bør derfor, for at rådgivningen lever op til kravet i § 7 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, udtrykkeligt oplyses om, at der samtidig er benyttet en beregningsmetode, hvor kunden ikke får den samme værdi af garantien, som hvis vedkommende ikke havde ændret udbetalingstidspunktet.

Finanstilsynet påtaler på den baggrund, at PFA Pension ikke udtrykkeligt i forbindelse med brug af regneeksempler i rådgivningen har oplyst kunder, der har ønsket at få deres pension udbetalt før pensioneringstidspunktet om, at den lavere udbetalte ydelse ikke alene var forårsaget af den forkortede indbetalingsperiode, og at depotet ville skulle række til flere års pensionering end forudsat, men også skyldes den anvendte beregningsmetode.

Offentliggørelse

Finanstilsynet er efter § 354b i lov om finansiel virksomhed forpligtet til at orientere offentligheden om sager om god skik af almen interesse.

Det er Finanstilsynets vurdering, at sagen er af almen interesse, og denne påtale vil derfor blive offentliggjort med angivelse af, at den vedrører PFA Pension på Finanstilsynets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Ulla Brøns Petersen

Senest opdateret 19-05-2014