Politianmeldelse – Obton A/S - Lov om værdipapirhandel § 23, stk. 1

04-11-2015

Finanstilsynets beslutning af 31. marts 2014. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde Obton A/S for overtrædelse af prospektpligten, jf. § 23, stk. 1, 2. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. i forbindelse med et udbud af aktier til offentligheden under navnet Obton Solenergi Italien II.

Obton A/S har i forbindelse med Obton Solenergi Italien II udbudt aktier til offentligheden uden et offentliggjort godkendt prospekt.

Udbuddet startede i maj 2012 og stoppede december 2013. Ifølge udbudsmaterialet var der en minimumstegning på 400.000 kr. Udbuddet var derfor som udgangspunkt undtaget prospektpligt efter de dagældende regler.

Finanstilsynet vurderer imidlertid på baggrund af tegningsaftaler, ejerbøger m.v., at der reelt ikke har været en minimumstegning på 400.000 kr., eftersom fem investorer har tegnet aktier for mindre end mindstetegningen. Finanstilsynet vurderer endvidere, at de aktionærer, der har tegnet for mindre end 400.000 kr., ikke er omfattet af undtagelsen til prospektpligt for udbud rettet til færre end 100 personer. Udbuddet var derfor ikke undtaget prospektpligt.

Overtrædelse af prospektpligten kan straffes med bøde, jf. § 93, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 01-04-2014