Politianmeldelse af DKTI A/S – optagelse af selskabets aktier til handel på GXG Official List uden at have offentliggjort et godkendt prospekt - Lov om værdipapirhandel m.v. § 23, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v. –

17-11-2015

Finanstilsynets beslutning af 30. april 2014Beslutningen har været forelagt Det Finansielle Råd

Finanstilsynet har besluttet at politianmelde DKTI A/S for overtrædelse af forbuddet mod at foranledige optagelse af selskabets aktier til handel på GXG Official List, uden forinden at have offentliggjort et godkendt prospekt, jf. § 23, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.

DKTI A/S var til og med den 18. september 2013 optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen. Nasdaq OMX Copenhagen havde forinden – allerede den 11. juli 2013 – meddelt til markedet, at DKTI A/S ville blive slettet fra handel med virkning fra 19. september 2013, idet Nasdaq OMX Copenhagen vurderede, at DKTI A/S ikke længere opfyldte Nasdaq OMX Copenhagens betingelser for optagelse til handel.

DKTI A/S offentliggjorde onsdag den 18. september 2013 kl. 16:49:59 en selskabsmeddelelse, hvoraf det fremgår, at DKTI A/S havde ansøgt om optagelse til handel på GXG Official List. Det fremgår yderligere af selskabsmeddelelsen, at DKTI A/S samme dag modtog meddelelse fra GXG Markets A/S om, at ansøgningen var imødekommet.

DKTI A/S var derfor i perioden fra 18. september 2013 kl. 16:49:59 og indtil markedspladsernes lukketid samme dag dobbeltnoteret på både Nasdaq NOMX Copenhagen og GXG Official List.

Udgangspunktet for enhver foranledning af optagelse til handel af værdipapirer på et reguleret marked er, at udstederselskabet forinden skal offentliggøre et godkendt prospekt, jf. § 23, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.

Prospektpligten finder dog ikke anvendelse for optagelse af aktier til handel på et reguleret marked, der allerede er optaget til handel på et andet reguleret marked, hvis de i § 15, stk. 2, nr. 1-6 i bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro (”Prospektbekendtgørelsen”) fastsatte betingeler er opfyldt.

DKTI A/S har ikke i forbindelse med optagelse til handel på GXG Official List offentliggjort et godkendt prospekt, jf. § 23 i lov om værdipapirhandel m.v., eller opfyldt betingelserne for undtagelse til prospektpligten, jf. § 15, stk. 2 i Prospektbekendtgørelsen.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at DKTI A/S har foranlediget optagelse af selskabets aktier til handel på GXG Official List uden forinden at have offentliggjort et godkendt prospekt, jf. § 23, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 30-04-2014