Bekendtgørelse nr. 774 af 13.september 2002 (om insideres meddelelsespligt og udstederes indberetningspligt af visse aktiebesiddelser) § 4, stk. 1, og Lov om værdipapirhandel m.v. § 37, stk. 5

17-11-2015

Finanstilsynets skrivelse af 16. oktober 2002.

 

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet var blevet opmærksom på en artikel vedrørende fortolkningen af bekendtgørelse om insideres meddelelsespligt og udstederes indberetningspligt af visse aktiebesiddelser.

Sagen drejede sig om, hvorvidt det af den indberetning, som udsteder skal give til markedspladsen, skal fremgå, hvorvidt der er tale om en nettoafhændelse eller en nettoerhvervelse.

Afgørelse:

På denne baggrund udtalte Finanstilsynet:

"Finanstilsynet er blevet opmærksom på en artikel af Steen Rosenbak i Jyllands-Posten den 16. oktober 2002 vedrørende insiderregisteret. Under overskriften "Ubrugelige oplysninger" anføres bl.a. følgende:

"Forleden kunne Dampskibsselskabet Svendborg således meddele, at kredsen i bestyrelse og direktion og deres nærtstående familiemedlemmer tilsammen havde handlet to aktier i selskabet til en samlet værdi af 105.800 kr. Om aktierne var købt eller solgt af kredsen, står stadig hen i det uvisse."

Det fremgår videre af artiklen, at Københavns Fondsbørs A/S er enig i denne fortolkning af reglerne.

Det fremgår af § 37, stk. 5, 3 pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. at "Den samlede erhvervelse eller afhændelse, jf. dog stk. 6 og 7, skal af udstederen indberettes senest den efterfølgende handelsdag til den pågældende fondsbørs henholdsvis autoriserede markedsplads."

Herudover følger det af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 774 af 13. september 2002 om insideres meddelelsespligt og udstederes indberetningspligt af visse aktiebesiddelser at "Udsteder skal indberette den samlede erhvervelse eller afhændelse, der fremkommer ved nettoopgørelsen efter § 3, stk. 1, til den fondsbørs eller autoriserede markedsplads, hvor aktierne er noteret henholdsvis optaget til handel."

Det er på denne baggrund Finanstilsynets opfattelse, at det af den indberetning, som udsteder skal give til markedspladsen, skal fremgå, hvorvidt der er tale om en nettoafhændelse eller en nettoerhvervelse. Det er således ikke tilstrækkeligt at angive selve resultatet af nettoopgørelsen uden samtidig at angive, hvorvidt erhvervelserne overstiger afhændelserne eller omvendt.

Senest opdateret 23-01-2007