Påtale for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

12-11-2015

Afgørelse

Finanstilsynet påtaler, at Nykredit Bank har handlet i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved at kæde indsamling af lovpligtige oplysninger sammen med indhentelse af et samtykke, så kunderne er blevet bibragt den opfattelse, at de var forpligtet til at meddele samtykket.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet modtog en borgerhenvendelse oversendt fra Datatilsynet den 18. august 2015. I henvendelsen klagedes over den måde, hvorpå Nykredit Bank har indhentet kundesamtykker til videregivelse af oplysninger om kundeforholdet til bankens koncernforbundne virksomheder.

Nykredit Bank havde ved digital proces indhentet kundeoplysninger fra eksisterende kunder til brug for overholdelse af bl.a. hvidvaskregler. I den forbindelse havde banken tillige indhentet kundernes samtykke til at kunne videregive oplysninger om kundeforholdet til bankens koncernforbundne virksomheder til brug for administration, kreditvurdering, rådgivning og risikostyrring m.v.

Samtykket blev indhentet på en sådan måde, at samtykkeerklæringen på skærmbilledet fremgik under overskriften ”Lovpligtige oplysninger”.

Der fremgik ikke tekst som oplyste, at det var frivilligt for kunden at afgive samtykket, men derimod en kort tekst der oplyste at ”denne tilladelse er nødvendig”. Ved et klik på ”læs mere” blev det uddybende oplyst, at samtykkeerklæringen var en forudsætning for kundeforholdet. Dette uanset at der var tale om et allerede eksisterende kundeforhold. 

Samtykket blev i øvrigt kædet sammen med indhentelsen af kundeoplysninger til brug for bankens overholdelse af hvidvaskreglerne således, at kunderne ikke havde mulighed for at afgive deres kundeoplysninger ved processen uden også at afgive samtykke til videregivelse. Der blev i den forbindelse ikke anvist en anden proces for de kunder, som ikke ønskede at give samtykke til videregivelse.

Nykredit Bank har ved brev af 10. september 2015 redegjort for forholdet.

I redegørelsen oplyser banken, at de er blevet opmærksomme på, at skærmbillederne kunne misforstås. Banken har på denne baggrund redigeret teksten på de pågældende skærmbilleder, så der i forbindelse med anmodning om samtykkeerklæringen ikke fremgår, at der er tale om lovpligtige oplysninger.

Banken har i øvrigt oplyst, at kundernes accept af samtykkeerklæringen ikke er en betingelse for opretholdelse af et eksisterende kundeforhold. Oplysningen om, at samtykket er en forudsætning for kundeforholdet, er nu fjernet.

Endvidere har banken tilføjet informationer til processen således, at kunder der ikke ønsker at afgive en samtykkeerklæring, nu henvises til at kontakte banken med henblik på at afgive deres kundeoplysninger til brug for bankens overholdelse af hvidvaskreglerne uden også at afgive samtykke til videregivelse af kundeoplysninger.

Den 10. september 2015 modtog Finanstilsynet endnu en borgerhenvendelse vedrørende Nykredit Banks indhentelse af kundesamtykker til videregivelse af oplysninger om kundeforholdet til bankens koncernforbundne virksomheder.

Kunden havde ikke ønsket at afgive det anmodede samtykke til videregivelse ved den digitale proces, og havde derfor i stedet indsendt sine legitimationsoplysninger via sin netbank.

Banken kontaktede på den baggrund kunden og oplyste, at de indsendte oplysninger ikke var tilstrækkelige, fordi hun ikke havde accepteret bankens samtykkeerklæring. I den følgende korrespondance med kunden, oplyste banken i øvrigt, at samtykket var en forudsætning for kundeforholdet.

Finanstilsynet anmodede på den baggrund om en supplerende redegørelse fra Nykredit bank, vedrørende bankens praksis i forhold til de kunder, som ikke ønsker at acceptere samtykkeerklæringen i den digitale proces, og i stedet henvender sig til banken for at afgive legitimationsoplysninger på anden måde.

Nykredit Bank har ved brev af 2. oktober 2015 redegjort herfor.

I redegørelsen oplyser banken, at der er tale om en beklagelig fejl, da kunden blev anmodet om samtykke, selvom kunden ikke ønskede at afgive denne erklæring. Banken oplyser hertil, at kunder som ikke ønsker at give samtykke, fx kan aflevere legitimation ved at henvende sig i et Nykredit Center, og at der ikke stilles krav om, at legitimationen afleveres i den digitale proces.

Banken oplyser i øvrigt, at reglerne vedrørende indhentelse af samtykke er blevet indskærpet over for medarbejderne, og at banken har præciseret sine forretningsgange på området, så regler og processer for indhentelse af samtykke tydeliggøres.

Finanstilsynet har i den forbindelse modtaget selskabets reviderede forretningsgange, og den generelle indskærpelse der er udsendt til medarbejderne.

Regelgrundlag

I henhold til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3 følger, at finansielle virksomheder skal handle redeligt og loyalt.

Bestemmelsen er en udmøntning af lov om finansiel virksomhed § 43 og pålægger bl.a. de finansielle virksomheder at tilrettelægge deres virksomhed således, at kunderne gives mulighed for at træffe deres valg på et velinformeret grundlag. Dette indbefatter, at finansielle virksomheder ikke må forlede deres kunder, og foranledige at de træffer deres valg på et mangelfuldt eller fejlagtigt grundlag.   

Vurdering   

Det er Finanstilsynet vurdering, at det ikke var redelig og loyal adfærd i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3, at Nykredit Bank indhentede samtykkeerklæringer ved på skærmbilledet i den elektroniske proces at benytte overskriften ”lovpligtige oplysninger”. En sådan tekst kan misvisende foranledige de anmodede kunder til at tro, at der eksisterer et lovkrav om, at kunderne skal afgive samtykke til videregivelse af oplysninger.

Endvidere finder Finanstilsynet, at banken har handlet i strid med god skik ved at give eksisterende kunder indtryk af, at afgivelse af et samtykke var en forudsætning for at opretholde kundeforholdet, selvom det ikke forholder sig sådan.

Finanstilsynet har konstateret, at Nykredit Bank på baggrund af Finanstilsynets henvendelse har redigeret den elektroniske proces for indhentelse af legitimationsoplysninger, så kunderne ikke længere får indtryk af, at de er forpligtet til at afgive et samtykke til videregivelse.   

Endvidere har Finanstilsynet konstateret, at Nykredit Bank har indskærpet reglerne for indhentelse af samtykkeerklæringer overfor bankens medarbejdere, samt præciseret regler og processer i bankens forretningsgange. Finanstilsynet finder i den forbindelse, at de reviderede forretningsgange instruerer bankens kundevendte medarbejdere i overensstemmelse med reglerne om god skik.

Finanstilsynet påtaler på den baggrund, at Nykredit Bank har handlet i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder ved at kæde indsamling af lovpligtige oplysninger sammen med indhentelse af et samtykke, så kunderne er blevet bibragt den opfattelse, at de var forpligtet til at meddele samtykket.

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. e-mail eller pr. post til Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf. 35 29 10 93.

Det følger af § 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på 4.000 kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog 2.000 kr. Efter § 15, stk. 4, i nævnte bekendtgørelse, kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises.

Offentliggørelse 

Det følger af § 354 b i bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 12-11-2015