Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Ringkjøbing Landbobank A/S

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Ringkjøbing Landbobank A/S. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.  

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx ved at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 79 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Bevillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bankens kreditpolitik.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynets gennemgang af kreditstandarderne for nyudlån mv. bekræftede behovet for at forbedre kvaliteten af bankens indstillinger, som konstateret ved Finanstilsynets inspektion i februar-april 2014, jf. Finanstilsynets særskilte redegørelse herom.

Finanstilsynet konstaterede eksempler på, at banken tilbød lave udlånsrenter som følge af en øget konkurrence om især økonomisk stærke erhvervskunder. Derudover observerede Finanstilsynet enkelte eksempler på, at banken udvidede engagementer med kunder med visse svaghedstegn.  

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken. Finanstilsynet konstaterede, at banken i nogle bevillinger fraveg retningslinjerne i kreditpolitikken om kaution uden nærmere begrundelse i indstillingerne. Banken fik påbud om at sikre, at kreditpolitikken efterleves, og i de tilfælde, hvor en hovedregel kan fraviges, skal banken sikre, at der tages nærmere stilling til grundlaget for fravigelserne, og at der rapporteres til bestyrelsen om fravigelser.

Ringkjøbing Landbobank har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 8,7 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 18,6 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 04-03-2015