Redegørelse om gennemgang af nyudlån mv. i Jutlander Bank A/S

04-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af nyudlån mv. i Jutlander Bank A/S. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån mv. og vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra. Undersøgelsen er foretaget i 4. kvartal 2014.

Gennemgangen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i 13 andre pengeinstitutter. Baggrunden er, at Finanstilsynet har konstateret, at erhvervslivets og husholdningernes lave efterspørgsel efter lån i kombination med pengeinstitutternes forbedrede kapital- og fundingforhold har skærpet konkurrencen. Dette er i udgangspunktet positivt, men det kan også indebære en risiko for, at kreditstandarderne ved nyudlån slækkes, fx ved at kunders egenfinansiering, pantsætning og kautioner reduceres i et omfang, som væsentligt forøger pengeinstituttets risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde udvalgt 96 af bankens bevillinger af udlån i perioden juli 2013 – juni 2014. Bevillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt finansiering af udlejningsejendomme. Endvidere gennemgik Finanstilsynet bankens kreditpolitik.

Før bevilling af udlån udarbejder banken en indstilling med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at bankens indstillinger generelt er dårligt belyste. Dette kan indebære, at bankens bevillinger sker på et ikke gennembearbejdet grundlag. Fx manglede flere indstillinger en risikoanalyse samt bankens egen vurdering af kundens forhold og kreditansøgning, og generelt var bankens regnskabsanalyser mangelfulde. Banken fik derfor et påbud om, at styrke beslutningsgrundlaget for sine bevillinger. Bankens bevillingsgrundlag var som hovedregel dårligere end i sammenlignelige institutter.

Finanstilsynet konstaterede enkelte eksempler på, at banken tilbød en lav udlånsrente som følge af en øget konkurrence. I nogle tilfælde fremstod bevillingerne decideret uforsigtige, hvilket efter Finanstilsynets vurdering skyldes dårlig kvalitet i bevillingsprocessen snarere end høj risikoappetit.

Et pengeinstituts bestyrelse skal vedtage en kreditpolitik, hvor pengeinstituttets ønskede kreditrisikoprofil skal fremgå. Bevilling af udlån skal ske i overensstemmelse med kreditpolitikken.

Finanstilsynet konstaterede, at instituttets kreditpolitik gav meget vide rammer for, hvad der kunne bevilges, ved i vid udstrækning at anvende vage og upræcise vendinger. Fx fremgik det ikke tydeligt, hvilke kunder der ønskes, eller hvilke kunder der ikke ønskes, og krav til kunders økonomi mv. var uklare. Derved havde bestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang taget stilling til den ønskede risikoprofil, og der var risiko for, at banken på nogle områder bevilgede udlån med en risiko, som bestyrelsen ikke ønskede. Endvidere konstaterede Finanstilsynet, at der ikke var en tilstrækkelig tydelig stillingtagen til instituttets ønskede indtjening i forhold til den valgte risikoprofil. Banken fik påbud om at foretage de nødvendige ændringer af kreditpolitikken.

Banken fik desuden påbud om at sikre, at der ved fravigelser fra en hovedregel i kreditpolitikken tages nærmere stilling til grundlaget for en fravigelse, og at der rapporteres til bestyrelsen om fravigelser. 

Jutlander Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 10,9 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 16,5 procent. Undersøgelsen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 04-03-2015