Redegørelse om inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse

03-03-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2014 og januar 2015 på inspektion i Andelskassen J.A.K. Slagelse. Der var tale om en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets seneste inspektion i 2013.

Ud fra en risikovurdering lagde Finanstilsynet vægt på kapitaldækningsområdet, likviditetsområdet, kreditområdet, herunder gennemgang af kreditpolitik og forretningsgange, samt ledelsens og revisionens arbejde.

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassen har en forretningsmodel, der er baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter. Kunderne består primært af mindre erhvervsdrivende og lønmodtagere.

Udlånsaktiviteten er i lyset af andelskassens begrænsede størrelse geografisk meget spredt som følge af flere fusioner. Andelskassen har således kunder på det meste af Sjælland, et område på Fyn og et område i Nordjylland.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen andelskassens 126 største udlån (større end 2 pct. af kapitalgrundlaget), samt 60 udlån udtaget som stikprøve. Herudover blev direktionens og bestyrelsens udlån gennemgået.

Blandt de største udlån var der OIV på 58 udlån, svarende til 43 pct. målt på volumen. Andelskassen havde i hovedparten af disse i forvejen konstateret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Finanstilsynet fandt umiddelbart behov for yderligere nedskrivninger på ca. 5,8 mio. kr. Andelskassen modtog dog garantier på flere nedskrivningsudlån under inspektionens forløb, hvorfor Finanstilsynet ikke fandt et endeligt behov for yderligere nedskrivninger. Det oprindeligt opgjorte mernedskrivningsbehov kan henføres til, at andelskassen i flere tilfælde har forøget udlån som følge af fortsat negativ drift hos kunderne, samt at nogle udlån har udviklet sig dårligere siden foråret 2014. I enkelte tilfælde har andelskassen endvidere overvurderet værdien af aktiver modtaget som sikkerhedsstillelse.

Indenfor de seneste år er der sket ændringer i andelskassens kapitalstruktur, idet andelskassen i meget høj grad har optaget supplerende kapital for at overholde kapitalkravene. Supplerende kapital udgør således mere end halvdelen af kapitalgrundlaget. Andelskassen har endvidere i nogle tilfælde for at reducere et aktuelt nedskrivningsbehov modtaget aflastningsgarantier med relativt kort løbetid. Andelskassen modtog derfor en risikooplysning omkring usikkerhedsmomenterne ved de tidsbegrænsede aflastningsgarantier samt den øgede afhængighed af supplerende kapital.

Finanstilsynet konstaterede, at andelskassen på flere og væsentlige områder angående styring og kontrol er meget langt fra at leve op til lovgivningens krav, hvilket gav anledning til en række påbud.

Andelskassen har siden indførslen af tilsynsdiamanten overtrådt pejlemærket for summen af store eksponeringer. Andelskassen modtog derfor i henhold til § 350 i lov om finansiel virksomhed en separat afgørelse om påbud om at nedbringe summen af store eksponeringer. Finanstilsynet vurderer, at de mange store udlån i kombination med, at andelskassen ikke opfylder det individuelle solvensbehov og har en skrøbelig kapitalstruktur, indebærer en ikke uvæsentlig risiko for, at andelskassen inden for en kortere årrække kan få svært ved at leve op til kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed.

Andelskassen overtræder for så vidt angår 6 eksponeringer endvidere grænsen på 25 pct. af det justerede kapitalgrundlag, hvorfor andelskassen modtog et påbud om at nedbringe disse.

Andelskassens indberettede solvensbehov pr. ultimo december 2014 var på 16,3 pct. og den faktiske solvens 17,3 pct.

Allerede inden undersøgelsen var andelskassens kapitaloverdækning således ganske beskeden. Fejl i andelskassens opgørelse af de risikovægtede eksponeringer, et tillæg til solvensbehovet for indtjeningsrisiko samt det forhold, at en række af andelskassens store eksponeringer er blevet svagere, gjorde, at Finanstilsynet på baggrund af inspektionen fandt grundlag for at fastsætte et solvenskrav på 21,3 pct. Den faktiske solvens ultimo december 2014 er dermed lavere end Finanstilsynets solvenskrav.

Andelskassens kernekapital skønnes ultimo december 2014 at udgøre 7,05 pct. efter anvendelse af trigger, hvor lovens krav er 6 pct. Andelskassens kapitalgrundlag ultimo december 2014 skønnes efter undersøgelsen at være 27,6 mio. kr., hvilket er over andelskassens minimumskapitalkrav på 27,1 mio. kr.  

I henhold til separat afgørelse skal andelskassen derfor fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet.

Andelskassen har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytte til selskabets ejere eller renter til ejerne af den ansvarlige kapital og påbud om, at andelskassen ikke må påtage sig væsentlige nye risici.

Påbuddene skal efterleves, indtil andelskassen igen overholder solvenskravet.

 

Senest opdateret 03-03-2015