Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S

11-05-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse i Totalkredit A/S (Totalkredit).

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet Totalkredits organisation og ledelse, revision, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldækningsopgørelse og solvens, diverse koncernforhold, herunder outsourcing og koncerninterne transaktioner, samt overordnede forhold vedrørende kreditområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Totalkredits forretningsmodel består i at yde lån til private formidlet af de samarbejdende pengeinstitutter. Som helejet datterselskab i Nykreditkoncernen løses en række administrative og forretningsmæssige opgaver i fællesskab mellem de enkelte selskaber i koncernen. Den omfattende integration i koncernen, hvor en række kritiske funktioner varetages koncernfælles, medfører risiko for, at Totalkredit vanskeligt vil kunne fungere uden at være en del af koncernen.

Inspektionen har ikke givet anledning til væsentlige tilsynsreaktioner.

Totalkredit havde pr. 31. december 2014 opgjort et solvensbehov på 19,2 procent inklusive overgangsreglen for IRB-institutter, og et individuelt solvensbehov på 10,6 procent. Instituttets faktiske solvens pr. 31. december 2014 var 20,9 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 13-05-2015