Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S

11-05-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2015 på inspektion (funktionsundersøgelse i Nykredit Realkredit A/S (Nykredit).

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet Nykredits organisation og ledelse, revision, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, kapitaldækningsopgørelse og solvens, diverse koncernforhold, herunder outsourcing og koncerninterne transaktioner, samt overordnede forhold vedrørende kreditområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Nykreditkoncernen er en hovedsageligt foreningsejet finansiel virksomhed, der primært består af to realkreditinstitutter og en bank. Bankvirksomheden har et væsentligt mindre forretningsomfang end realkreditinstitutvirksomheden. Forretningsmodellen på realkreditområdet består i udlån til erhverv og private, hvor lån til private formidles gennem de samarbejdende pengeinstitutter, hvorfor Nykredit på privatområdet er distributionsmæssig afhængig af henvisning af kunder fra eksterne samarbejdspartnere.

De fremtidige kapitalkrav og indfasningen af disse medfører stigende kapitalkrav for Nykreditkoncernen frem til 2019. Det medfører behov for yderligere kapitalisering af Nykreditkoncernen selv ved uændret udlånsomfang. Ved stigende udlån vil kapitalbehovet blive yderligere forøget. Det er her en udfordring, at Nykredit som systemisk vigtigt institut ikke har samme adgang til at hente egenkapital på kapitalmarkederne som andre systemisk vigtige institutter.

Inspektionen har ikke givet anledning til væsentlige tilsynsreaktioner.

Nykredit havde pr. 31. december 2014 opgjort et solvensbehov på 10,0 procent på institutniveau og 14,1 procent på koncernniveau inklusive overgangsreglen for IRB-institutter. Instituttets faktiske solvens pr. 31. december 2014 var 17,2 procent på institutniveau og 18,2 procent på koncernniveau. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 13-05-2015