Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S

11-05-2015

 

Indledning

Finanstilsynet foretog i september 2014 en funktionsundersøgelse af DLR Kredits nyudlån og værdiansættelser indenfor byerhvervsområdet.

Finanstilsynet gennemgik diverse politikker, forretningsgange og rapporteringer indenfor kreditområdet samt 58 lånesager bevilget i 2013 og 2014.

Endvidere omfattede inspektionen en efterprøvning af 100 værdiansættelser fra 2. kvartal 2014, hvoraf 10 ejendomme blev udtaget til besigtigelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at lånesagerne overvejende var af normal bonitet eller i kategorien under uden dog at have væsentlige svaghedstegn. Tre af de gennemgåede sager udviste dog på bevillingstidspunktet væsentlige svaghedstegn eller var i OIV.

Flere af lånesagerne er karakteriseret ved, at et væsentligt værditab på de bagvedliggende ejendomme må forventes ved en eventuel tvangsrealisering grundet lav omsættelighed blandt andet som følge af pantets beskaffenhed, særlige indretning og beliggenhed. Det er dog Finanstilsynets vurdering, at DLR forholder sig til denne risiko i sin låneudmåling.

På baggrund af sagsgennemgangen finder Finanstilsynet, at instituttets kreditvurdering kan være grundigere. Dette er især vigtigt, når kunden udviser svaghedstegn. Det er således Finanstilsynets opfattelse, at DLR i to af sagerne burde have gået dybere i kreditvurderingen af kunden, idet det ud fra de forhåndenværende oplysninger ikke var muligt endeligt at afgøre, at engagementerne ikke var i OIV.
 
Finanstilsynet påbyder derfor DLR at sikre, at der foretages en fyldestgørende kreditvurdering af låneansøgere, herunder særligt lånansøgere, som udviser svaghedstegn.

Gennemgangen af værdiansættelserne medførte, at ti ejendomme blev udtaget til besigtigelse. Finanstilsynet fandt, at tre ejendomme var værdiansat for højt. Tilsynet påbyder DLR at berigtige disse sager.

Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen ikke bemærkninger til det af instituttet opgjorte solvensbehov på de gennemgåede områder.

DLR havde pr. 31. december 2014 opgjort et solvensbehov på 8 procent. Den faktiske solvens udgjorde 12,3 procent pr. 31. december 2014.

 

Senest opdateret 11-05-2015