Redegørelse om inspektion i Bornholms Brandforsikring A/S

08-05-2015

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2015 på inspektion i Bornholms Brandforsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance og retningslinjer, outsourcing, reassurance, hensættelser og de registrerede aktiver, koncerninterne transaktioner, det individuelle solvensbehov og kapitalplan.

Sammenfatning og risikovurdering

Bornholms Brandforsikring A/S tegner direkte skadesforsikring på Bornholm. Selskabet er ejet af forsikringsholdingvirksomheden Bornholms Brand A.M.B.A. og Topdanmark A/S, hvor ejerandelen udgør henholdsvis 73 pct. og 27 pct. Kundegruppen består af private samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Specielle forsikringer som blandt andet arbejdsskade, forsikringer til landbrug og liv- og pensionsforsikringer tegnes til Topdanmark koncernens relevante selskaber.
 
Selskabets risici er dækket af reassurancekontrakter i store internationale reassuranceselskaber. Selskabet har som følge af en bedre kapitalisering valgt at øge selvbeholdet. Finanstilsynets gennemgang af reassurancekontrakterne samt retningslinjerne på området gav ikke anledning til bemærkninger.
 
Skadebehandling udføres som udgangspunkt af selskabets egne medarbejdere. Hensættelserne følges tæt af selskabet. Finanstilsynet har ingen bemærkninger til selskabets metode for beregning af hensættelserne og vurderer, at de samlede hensættelser er tilstrækkelige.

Finanstilsynet gennemgik selskabets retningslinjer og politikker for investeringsområdet. Der er fastsat investeringsrammer, benchmark til vurdering af opnåede resultater samt risikomål. Forvaltningen af investeringsporteføljen er outsourcet til en ekstern kapitalforvalter.

Finanstilsynet gennemgik selskabets bestyrelsesprotokol, forretningsgange og politikker med fokus på forsikrings- og investeringsområdet. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger hertil.

Kapitalplanen baseres på budgetter for de kommende 3 år. Kapitalnødplanen indeholder operationelle tærskler og tiltag, hvis kapitalplanens forudsætninger brister.

Bornholms Brandforsikrings solvenskrav var ved udgangen af 4. kvartal 2014 på 27,5 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 55,4 mio. kr. Det skal sammenholdes med en tilstrækkelig basiskapital på 175,1 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 316 pct. Selskabets kapital vurderes således at være tilstrækkelig.

Senest opdateret 08-05-2015