Redegørelse om inspektion i Alka Forsikring A/S

06-05-2015

Indledning

Finanstilsynet var i december 2014 på inspektion i Alka Forsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance, outsourcing, reassurance, hensættelser, investeringer, det individuelle solvensbehov og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Alka Forsikring A/S er ejet af fagforbund under Landsorganisationen i Danmark (LO), Arbejdernes Landsbank samt andre kooperative virksomheder i Danmark og Sverige, og udbyder privatforsikringer med fokus på lønmodtagerfamiliernes forsikringsbehov. Arbejdsskade-, brand- og løsøreforsikring udbydes til forbundene og deres virksomheder.

Privatforsikringer tegnes via telefon, internet og kollektive ordninger, mens erhvervsforsikringer tegnes fra Alka Erhvervscenter og via forsikringsmæglere.

Selskabets overskud på forsikringsdriften har siden 2007 været positivt, mens selskabet grundet finanskrisen oplevede tab på investeringsdriften i 2008. Siden 2009 har både forsikringsresultatet og investeringsresultatet været positivt.

Finanstilsynet har gennemgået selskabets metode til beregning af hensættelser. I perioden 2010-2014 foretog selskabet en kalibrering af reservemodeller, som medførte ændret metode til opgørelse af de erstatningsmæssige forpligtelser. Finanstilsynet vurderer, at selskabets samlede hensættelser er tilstrækkelige.

Finanstilsynet har gennemgået selskabets bestyrelsesprotokol, forretningsgange og politikker med fokus på forsikrings- og investeringsområdet. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger hertil.

I forbindelse med inspektionen blev selskabets investeringsvirksomhed gennemgået. Der er klare rammer for den fastlagte risikoappetit og kontrollen hermed. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet har gennemgået selskabets opgørelse af sit individuelle solvensbehov. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Alka Forsikring A/S’ solvenskrav var ved udgangen af 4. kvartal 2014 på 308 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 932 mio. kr. Det skal sammenholdes med en tilstrækkelig basiskapital på 2.226 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 239 pct. Selskabets kapital vurderes således at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 06-05-2015