Redegørelse om inspektion i Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug

24-06-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2015 på inspektion i Gartnernes Forsikring GS.

På inspektionen blev væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser, investeringer, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Gartnernes Forsikring GS er et gensidigt forsikringsselskab, der tegner erhvervs- og privatforsikringer. Den primære kundegruppe er kunder med direkte eller indirekte tilknytning til gartnerierhvervet og tilknyttede erhverv.

Selskabet har oplevet kundenedgang på grund af strukturel nedgang i gartnerierhvervet, hvilket bl.a. har betydet en nedgang i bruttopræmier inden for arbejdsskade. Selskabet har på baggrund af nedgangen på gartneriområdet tegnet erhvervsforsikringer uden for gartnerierhvervet - primært jordbrugsrelaterede virksomheder - og mindre håndværksvirksomheder. Selskabet har ligeledes øget tegningen til private.

Salg af forsikring til erhvervssegment dækkende brand og løsøre udgør 19 pct. af de samlede bruttopræmier, mens det tilsvarende på privatsegmentet udgør 24 pct. De resterende 57 pct. af præmierne kan hovedsageligt henføres til motor-, arbejdsskade- og ulykkesforsikring.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets forsikringsforretning, herunder selskabets hensættelser og genforsikringsprogram.

Finanstilsynet vurderer, at selskabets samlede hensættelser er tilstrækkelige. Afløbsresultatet fra arbejdsskadeporteføljen har en markant påvirkning på det forsikringstekniske resultat. Finanstilsynet har derfor som en risikooplysning gjort selskabet opmærksom på, at dette kan vanskeliggøre styringen af forsikringsdriften. 

Finanstilsynet konkluderede, at selskabets genforsikringsprogram dækker selskabets sammensætning af risici, der bl.a. omfatter mange store enkelte risici.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets retningslinjer og politikker for investeringsområdet. Der er fastsat investeringsrammer og risikomål samt benchmark til vurdering af opnåede resultater. Dette gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet kunne konstatere, at bestyrelsen ikke havde foretaget et begrundet skøn over, hvor stor overdækningen skal være med hensyn til de registrerede aktiver. Finanstilsynet påbød derfor selskabet at fastsætte en øvre grænse for overdækningen.

Finanstilsynet gennemgik selskabets bestyrelsesprotokol, forretningsgange og politikker. Finanstilsynet påtalte, at det frem til august 2014 ikke fremgik af referaterne fra bestyrelsesmøderne, hvilke medlemmer, der var til stede på møderne.

I forbindelse med inspektionen fandt Finanstilsynet, at selskabet ikke havde indsendt outsourcing-aftalen vedrørende beregningen af hensættelser, hvorfor selskabet modtog et påbud om dette.

Gartnernes Forsikrings solvenskrav var ved udgangen af 4. kvartal 2014 på 30,1 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 58,2 mio. kr. Dette skal sammenholdes med en basiskapital på 100,5 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 173 pct. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 24-06-2015