Redegørelse om inspektion i D.S. Forsikring A/S

03-06-2015

Indledning

Finanstilsynet afholdt i april 2015 en inspektion med D.S. Forsikring A/S hos Finanstilsynet.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der lægges størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

D.S. Forsikring A/S er et forsikringsselskab (captive) for Dansk Supermarked koncernen. D.S. Forsikring genforsikrer selskaberne i koncernen indenfor bygnings-, løsøre-, driftstabs-, transport-, ansvars- og arbejdsskadeforsikringer, og den årlige risiko begrænses via genforsikring. Finanstilsynet vurderer, at reassuranceprogrammet dækker selskabets forsikringsmæssige risici.

Selskabet følger hensættelserne tæt, og foretager desuden halvårlige kontrolberegninger. Det er Finanstilsynets vurdering, at hensættelserne er tilstrækkelige til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets bestyrelsesprotokol. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger hertil.

Selskabet har outsourcet skadebehandling, risikostyring, bogføring, regnskab samt rapportering til moderselskabet. Finanstilsynet fandt, at selskabets outsourcingaftale ikke var i overensstemmelse med outsourcingbekendtgørelsen, idet aftalen ikke giver Finanstilsynet adgang til moderselskabet, og selskabet er derfor blevet påbudt at rette op på dette.

Finanstilsynet gennemgik selskabets investeringer. Selskabet har en konservativ investeringsstrategi bestående af stats- og realkreditobligationer samt indskud i banker. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet gennemgik selskabets samlede årlige risikoeksponering og sammenholdt den med kapitalstyrken. Finanstilsynet vurderer, at der er balance mellem risiko og kapital.

D.S. Forsikring A/S’s kapitalkrav var ved udgangen af 2014 på 27,6 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 85,4 mio. kr. Det skal sammenholdes med en basiskapital på 212,4 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 2,49. Selskabets kapital vurderes at være tilstrækkelig.

Senest opdateret 03-06-2015