Lov om værdipapirhandel m.v. § 32, stk. 3. – Administrativt bødeforelæg – Kvalitena Danmark AB

11-06-2015

Finanstilsynets beslutning af 26. maj 2015

Kvalitena Danmark AB har den 26. maj 2015 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 20.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til, jf. § 32, stk. 3 i lov nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v., jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud, hurtigst muligt efter, at have truffet beslutning om fremsættelse af et frivilligt tilbud, at offentliggøre en meddelelse herom.

Bestyrelsen i Kvalitena Danmark AB traf på et bestyrelsesmøde den 19. januar 2015 om aftenen beslutning om at fremsætte et frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Admiral Capital A/S. Meddelelse herom blev først offentliggjort den 20. januar 2015, kl. 16.43. 
 
Det er Finanstilsynets vurdering, at kravet om at offentliggøre ”hurtigst muligt” efter § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om overtagelsestilbud, indebærer, at der ikke må gå længere tid inden offentliggørelsen, end hvad der er nødvendigt for, at tilbudsgiver kan affatte en meddelelse, hvori det tydeligt oplyses, at tilbudsgiver har truffet beslutning om at fremsætte et købstilbud. Der stilles således ingen særlige formkrav til meddelelsen, herunder er der ikke krav om at ledelsen skal underskrive § 4 meddelelsen, førend meddelelsen kan offentliggøres.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at offentliggørelsen af meddelelsen ikke skulle være sket senere end, hvad der var nødvendigt for, at Kvalitena Danmark AB kunne affatte en meddelelse. Ifølge vejledningen til bekendtgørelse om overtagelsestilbud kan dette i visse situationer være et par timer, hvorfor offentliggørelse kl. 16.43, dagen efter beslutningen er truffet, er for sent.

Det er på baggrund af ovenstående Finanstilsynets vurdering, at Kvalitena Danmark AB har overtrådt pligten til, jf. § 32, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud, hurtigst muligt at offentliggøre beslutning om fremsættelse af tilbud ved først at offentliggøre meddelelsen kl. 16.43, dagen efter beslutningen om fremsættelse af tilbud er truffet.

Senest opdateret 11-06-2015