Redegørelse om inspektion i Jutlander Bank A/S

10-07-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i januar-april 2015 på inspektion i Jutlander Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Jutlander Bank er stiftet primo 2014 efter en fusion mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro. Finanstilsynet kunne konstatere væsentlige mangler for så vidt angår markedsrisikoområdet, likviditetsområdet og kreditområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at banken har brug for et generelt kvalitetsløft i forhold til bankens størrelse.

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder primært i de kommuner, hvor banken har fysiske afdelinger (Vesthimmerland, Mariagerfjord, Fjerritslev og Randers samt Aalborg og Århus området). Bankens eksponering inden for mere risikofyldte brancher som ejendomme og landbrug ligger over gennemsnittet for sammenlignelige institutter. Udlånet til landbrug udgør således 15,0 pct. og til ejendomme 14,8 pct. mod henholdsvis 10,6 pct. og 12,9 pct. i sammenlignelige institutter.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet de 33 største udlån, 365 udlån udtaget ved stikprøve samt alle udlån til bestyrelse og direktion. Gennemgangen viste, at banken kun har få udlån med normal god bonitet blandt de store udlån. Boniteten af den øvrige portefølje var ligeledes svag. Finanstilsynet kunne ligeledes konstatere, at banken i forhold til sammenlignelige institutter har finansieret mange ubebyggede grunde og grundstykker, som ikke genererer indtjening til kreditor.

Finanstilsynet fandt, at behovet for yderligere nedskrivninger opgjort pr. 31. marts 2015 var 26,2 mio. kr. større end opgjort af banken. Mernedskrivningerne vedrørte udlån udtaget ved stikprøve.

Finanstilsynet vurderede herudover en række af bankens egne ejendomme. Dette resulterede i et samlet nedskrivningsbehov på 60,1 mio. kr. i forhold til den bogførte værdi pr. 31. december 2014, hvoraf de 4,9 mio. kr. er udgiftsført i 1. kvartal 2015. Finanstilsynet gav banken påbud om at foretage de fundne nedskrivninger.

Finanstilsynets inspektion viste, at kvaliteten på kreditområdet ikke er tilfredsstillende. I forhold til sammenlignelige institutter var materialet, herunder kreditindstillingerne, væsentlig under niveau, og der blev konstateret væsentlige flere fejl og mangler. F.eks. var risikovurderinger ikke altid underbyggede, egenkapitaler generelt ikke analyserede, og der var fejl eller manglende informationer i bankens ejendomsskemaer. Det kan i væsentlig grad besværliggøre kredithåndteringen og medfører risiko for i afgørende situationer at fejlinformere bestyrelsen med materiale af lav kvalitet.

Banken har meddelt Finanstilsynet, at den vil styrke kreditafdelingen på en række områder.

Banken fik derfor påbud om at redegøre for, hvordan den har implementeret den planlagte styrkelse af kreditområdet og fulgt op på Finanstilsynets observationer.

Banken fik påbud om, at bestyrelsens forretningsorden på flere områder skulle præciseres og uddybes. Banken fik påbud om, at alle bestyrelsesbevillinger skal være opbygget, så bestyrelsen har et reelt beslutningsgrundlag, herunder en reel risikovurdering og egenkapitalopgørelse.

Banken fik påbud om, at risikofunktionen skal foretage egne vurderinger og drage egne konklusioner for at kunne vurdere, om der er en betryggende styring af banken og dens risikoeksponeringer. Banken fik desuden påbud om, at uddelegering af risikostyringsfunktionens opgaver skal være klart afgrænset.

Banken fik en række påbud om at styrke likviditetsstyringen. Set i forhold til bankens størrelse og størrelsen af indlånsoverskuddet er det dog Finanstilsynets vurdering, at banken aktuelt har relativt begrænsede likviditetsrisici, uagtet de identificerede betydelige styringsmæssige svagheder.

Banken har ønske om en forøgelse af aktieeksponeringen. Finanstilsynet vurderer imidlertid ikke, at bankens målsætning om en lav aktierisiko harmonerer med dette, når banken i forhold til sammenlignelige institutter er blandt de mest eksponerede i såvel noterede som unoterede aktier. Finanstilsynet gav påbud om, at bestyrelsen skal foretage en vurdering af bankens eksponering i aktier og sikre sig, at der er overensstemmelse mellem den ønskede og den faktiske aktierisiko. Finanstilsynet påbød endvidere en vurdering af, om ressourcerne i investeringsafdelingen er tilstrækkelige. Derudover gav Finanstilsynet påbud om bedre systemunderstøttelse af positions- og risikostyringen og beføjelseskontrollen samt påbud om etablering af funktionsadskillelse på markedsrisikoområdet eller fornødne kompenserende foranstaltninger.

Banken havde pr. 31. marts 2015 opgjort solvensbehovet til 10,6 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet ikke var tilstrækkeligt til afdækning af bankens risici. Banken har siden øget solvensbehovet til 11,2 pct. opgjort pr. 31. marts 2015. Finanstilsynet vurderer dette som dækkende. Bankens faktiske solvens udgjorde pr. 31. marts 2015 efter mernedskrivninger og regulering af ejendomsværdier 14,3 pct.

 

Senest opdateret 10-07-2015