Redegørelse om undersøgelse af udlån til landbrug i Frøslev-Mollerup Sparekasse

29-01-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en kreditgennemgang af udvalgte udlån til landbrugskunder i Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gennemgangen er en del af en tværgående kreditundersøgelse af landbrugsområdet i en række pengeinstitutter med høj udlånseksponering mod landbruget og som samtidigt ikke for nyligt har haft inspektionsbesøg. Undersøgelsen er foretaget henover 2014 uden inspektion på stedet, dvs. som en ”off-site” undersøgelse.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 15 udlån til landbrug, herunder de fire største landbrugsudlån uden nedskrivning til mælkeproducenter, de fem største landbrugsudlån uden nedskrivning til svineproducenter, de fire største landbrugsudlån til øvrige landbrug og de to største landbrugsudlån med nedskrivning.

Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen ved opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion i et vist omfang medregnede værdien af andre bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg, f.eks. siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader. Dette medførte i sammenhæng med værdiansættelsen af staldanlæg i flere tilfælde en for høj samlet værdiansættelse. Finanstilsynet konstaterede endvidere, at sparekassen anvendte for høje værdier på anlæg og bygninger og ikke i tilstrækkeligt omfang tog højde for løbende afskrivninger på disse. Sparekassens metode medførte en overvurdering af værdier af anlæg og bygninger.

Sparekassen modtog på denne baggrund påbud om at tilpasse sin tilgang for vurdering af landbrug og om at foretage yderligere nedskrivninger på ca. 3 mio. kr. for sparekassens samlede landbrugsportefølje. Kreditgennemgangen har ikke medført en forøgelse af sparekassens solvensbehov.  

 

Senest opdateret 29-01-2015