Redegørelse om inspektion i Sampension KP Livsforsikring A/S

04-02-2015

Indledning

Finanstilsynet var i september 2014 på inspektion i Sampension KP Livsforsikring A/S (herefter Sampension).

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med fokus på opgørelsen af det individuelle solvensbehov, samt varetagelsen af forsikringstagernes interesser under prudent person princippet.
 
På inspektionen gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan. Endvidere gennemgik Finanstilsynet virksomhedens investeringsstrategi i forhold til prudent person princippet, samt virksomhedens redegørelse om prudent person princippet.

Sammenfatning og risikovurdering

Sampension tegner pensionsordninger på det offentlige og private arbejdsmarked. Selskabet fokuserer på kollektive pensionsordninger, der indgår som en del af lønoverenskomsterne. Sampension tilbyder også genforsikring af kommuners forpligtelser over for deres tjenestemænd.

Produktporteføljen i Sampension består af et markedsrenteprodukt med opsparing i et livscyklusperspektiv, samt et gennemsnitsrenteprodukt baseret på en hensigtserklæring om fastholdelse af pensionstilsagnene regnet med den tidligere ydelsesgaranti.

Sampension har for markedsrenteproduktet 3 i 1 Livspension valgt ikke at have en udjævningsmekanisme. Dette, sammen med en renteforudsætning for fremskrivningen af ydelserne, der ligger tæt på det forventede markedsafkast gør, at kunderne må forvente en vis variation i ydelserne og dermed har en relativ høj risiko for ydelsesnedsættelser i udbetalingsfasen.

Det individuelle solvensbehov er integreret i selskabets risikostyring og investeringsstrategi og bestyrelsen har afsluttet arbejdet med risikovurderingen for 2014. Sampension har i den forbindelse fået et påbud om, at risikovurderingen skal indeholde bestyrelsens stillingtagen til brugen af simplifikationer til opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

Sampension anvender Aktuarforeningens partielle interne model for levetid. Der er en række udeståender omkring antagelserne i forbindelse med anvendelse af modellen, herunder hvordan antagelserne overvåges løbende.

Sampension har implementeret en række kontroller, der skal sikre, at modellen til beregning af det individuelle solvensbehov regner korrekt, samt at datagrundlaget er validt.

Der udestår fortsat opgaver omkring det individuelle solvensbehov, der kræver Sampensions opmærksomhed, f.eks. overvejelser omkring den systemmæssige understøttelse.

Sampensions beregninger på baggrund af Finanstilsynets opstillede prudent person-scenarieanalyser viser, at investeringsstrategien for de yngre kundegrupper understøtter sikringen af købekraften, mens den for de ældre kundegrupper er knap så robust.

Sampensions beregninger på baggrund af egne opstillede scenarier har endvidere vist, at kunder i gennemsnitsrentemiljøet med lave tabsabsorberende buffere kan risikere ydelsesnedsættelser.

Endelig konstaterede Finanstilsynet, at Sampension har flere beregningsgrundlag, der ikke længere er betryggende og forsigtige, når det gælder levetidsforudsætninger. Sampension er derfor, for gennemsnitsrenteprodukter, blevet påbudt at anmelde nye beregningsgrundlag for anvendelsen af præmieforhøjelser og bonus. Finanstilsynet vurderer dog, at hensættelserne på nuværende tidspunkt er tilstrækkelige. 

Sampensions gældende kapitalkrav var medio 2014 det individuelle solvensbehov, som udgjorde ca. 3,2 mia. kr. mod en basiskapital på ca. 7,6 mia. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 2,4.

Senest opdateret 04-02-2015