Redegørelse for undersøgelse i Lån og Spar Bank A/S

11-02-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober og november på inspektion i Lån og Spar Bank A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Lån og Spar Bank er kendetegnet ved, at en høj andel af udlånet er ydet til privatkunder, hvoraf en stor del er medlemmer i fagforeninger, der indgår i bankens ejerkreds. Bankens udlån til erhvervskunder udgjorde blot 10 pct. af de samlede udlån pr. 3. kvartal 2014 sammenlignet med gennemsnitligt 50 pct. for de 12 største gruppe 3 institutter, og en del af bankens erhvervsudlån er i øvrigt til fagforeninger og relaterede virksomheder med forholdsvis lav risiko.

Bankens basisindtjening, dvs. resultat før nedskrivninger og kursreguleringer, er lavere end sammenlignelige institutters, men med et lavt nedskrivningsniveau hidtil har banken alligevel skabt positive resultater.

Banken har i de senere år opbygget nicheområder med erhvervskunder i udvalgte erhverv som tandlæger, dyrlæger og læger m.v. Kunderne er typisk i opstartsfasen ved bevilling, men er kendetegnet ved at konsolidere sig relativt hurtigt. Banken bevilger også lån til erhvervskunder uden for nicheområderne.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen de 12 største engagementer, alle over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Herudover blev der gennemgået til-fældigt udvalgte stikprøver på 354 engagementer i intervallet mellem 100.000 kr. og 19 mio. kr. Endelig gennemgik Finanstilsynet alle engagementer med direktion og bestyrelse.

Boniteten af udlånsporteføljen er generelt god, hvilket blandt andet afspejler privatkundernes uddannelsesniveau, jobsikkerhed, og at kunderne er bosiddende i de større byer. Finanstilsynet konstaterede dog et behov for yderligere nedskrivninger på 14,5 mio. kr. på tre af bankens større udlån. Finanstilsynet gav endvidere påbud om at nedskrive værdien af bankens egne ejendomme med 17,3 mio. kr.

Finanstilsynet konstaterede i øvrigt, at bankens nedskrivninger på engagementer i de gennemgåede stikprøver var tilstrækkelige.

Banken har imidlertid en række privatkunder, hvor afdragsfrihed på realkreditlån ophører i årene fremover. Banken fik påbud om at gennemgå de relevante udlån enten individuelt eller gruppevist med henblik på at vurdere nedskrivningsbehovet knyttet hertil. Endvidere fik banken påbud om at udvide kontrollen af boniteten af privatkunder. Banken fik desuden påbud om at sikre, at der tages udgangspunkt i standardfinansiering af fast ejendom ved beregning af rådighedsbeløb, og påbud om at have særlige forretningsgange for udlån til bankens nicheområder.

Banken fik påbud vedrørende bestyrelsens arbejde, herunder om at bestyrelsens protokoller i højere grad skal afspejle bestyrelsens drøftelser. Der blev endvidere givet påbud om, at revisionsudvalget skal foretage en grundig behandling af regnskabsmæssige emner, såsom nedskrivningsprincipper og aktivers værdifastsættelse.

Banken fik påbud på complianceområdet, idet compliance på væsentlige områder har været mangelfuld, fx i forhold til reglerne i bekendtgørelse om ledelse og styring og kapitalkravsreglerne.

Banken har pr. 30. september 2014 opgjort solvensbehovet til 10,0 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet var tilstrækkeligt. Banken fik imidlertid påbud om at ændre solvensbehovsopgørelsen vedrørende vurdering af renterisici og styrke dokumentationen for opgørelsen.

 

Senest opdateret 26-05-2015