Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (likviditetsområdet)

16-02-2015

 

Indledning

Finanstilsynet gennemførte i november 2014 en inspektion i Jyske Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere likviditets- og fundingrisici forbundet med koncernens bankaktiviteter. Finanstilsynet har i forbindelse med inspektionen haft særligt fokus på den såkaldte ”fælles funding” model mellem Jyske Bank og BRFkredit, hvor boliglån udstedt af banken finansieres i realkreditinstituttet.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet finder overordnet, at banken har en fornuftig likviditetsstyring og en veldiversificeret fundingstruktur.

Finanstilsynet har på undersøgelsen gennemgået bankens likviditetspolitik, rammer og forretningsgange på likviditets- og fundingområdet samt dens beredskabsplan, der skal iværksættes i tilfælde af utilstrækkelig eller manglende likviditet.

I forbindelse hermed vurderer Finanstilsynet, at bankens beredskabsplan for likviditet ikke er tilstrækkelig detaljeret og udførligt udformet. Finanstilsynet har givet banken påbud om at sikre dette. De øvrige politikker og forretningsgange vurderes at være fyldestgørende.

I forbindelse med indførelsen af LCR-kravet til bankens likviditet i efteråret 2015 vil det være nødvendigt for banken at foretage mindre porteføljeomlægninger. Finanstilsynet påpegede i den forbindelse over for banken vigtigheden af, at disse omlægninger sker i god tid, inden kravet træder i kraft.

Jyske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2014 til 10,7 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2014 var 16,7 procent. Inspektionen gav ikke anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 16-02-2015