Redegørelse om temaundersøgelse på markedsrisikoområdet i Sydbank A/S (opgørelse af regnskabsmæssig kreditværdijustering)

22-12-2015

 

Indledning

Finanstilsynet har i december 2014 gennemført en undersøgelse af Sydbank A/S’ opgørelse af regnskabsmæssig kreditværdijustering af afledte finansielle instrumenter. Banken arbejdede på tidspunktet for undersøgelsen på en ny opgørelsesmetode, og Finanstilsynet har efter undersøgelsen modtaget en beskrivelse af den nye metode, som er anvendt ved regnskabsaflæggelsen for 2014.

Temaundersøgelsen er ud fra en risikovurdering foretaget i udvalgte større banker og er gennemført i perioden december 2014 til februar 2015 med opfølgning i forhold til bankernes regnskabsaflæggelse for 2014 og 1. halvår 2015.

Baggrunden for temaundersøgelsen er det øgede fokus på afledte finansielle instrumenter og instrumenternes betydning for den finansielle krise. Dette har blandt andet øget fokus på håndteringen af den regnskabsmæssige kreditværdijustering af afledte finansielle instrumenter.

Sammenfatning og risikovurdering

Regnskabsmæssig kreditværdijustering er en justering af dagsværdien af et afledt finansielt instrument, som skal dække risikoen for, at aftaleparternes kreditværdighed forringes i aftalens løbetid. Det er dermed en funktion af dels sandsynligheden for aftaleparternes konkurs og tabsprocenten i tilfælde af aftaleparternes konkurs, dels af den forventede eksponering.

Regnskabsreglerne er principbaserede og anviser således ikke metoder for opgørelse af regnskabsmæssig kreditværdijustering af afledte finansielle instrumenter, men anviser kun, at den risikopræmie, som markedet forlanger for at påtage sig kreditrisikoen på aftaleparterne, i størst muligt omfang skal inddrages i opgørelsen. I orienteringsbrev vedrørende regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl. har Finanstilsynet henledt opmærksomheden på, at markedsstandarden for opgørelse af regnskabsmæssig kreditværdijustering har bevæget sig i retning af større anvendelse af relevant kreditinformation, der kan observeres i markedet.

Finanstilsynet har vurderet, at bankens valg af kreditinformation, der kan observeres i markedet, ikke afspejler kreditrisikoen på bankens konkrete modparter. Finanstilsynet anerkender dog bankens udfordringer med at finde relevant kreditinformation på bankens konkrete modparter og tager bankens vurdering af, at den anvendte kreditinformation ikke er væsentlig for regnskabsaflæggelsen, til efterretning.

Finanstilsynet finder dog samtidig, at det er vigtigt, at banken løbende vurderer og forholder sig kritisk til, om den anvendte kreditinformation er den, der bedst afspejler kreditrisikoen på bankens konkrete modparter. Banken skal i den forbindelse også løbende vurdere den anvendte kreditinformations væsentlighed for regnskabsaflæggelsen.
 
Banken har fået påbud om ved hver regnskabsaflæggelse at vurdere, om den regnskabsmæssige kreditværdijustering af derivater med positiv dagsværdi indgået med modparter, med hvem banken har indgået en sikkerhedsaftale med daglig regulering af den stillede sikkerhed (en såkaldt CSA-aftale), fortsat er uvæsentlig for regnskabsaflæggelsen, eller om den skal medtages i regnskabet.

 

Senest opdateret 22-12-2015