Redegørelse om inspektion i Salling Bank A/S

21-12-2015

Finanstilsynet var i september 2015 på inspektion i Salling Bank. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens væsentlige risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Finanstilsynet gennemgik blandt andet ledelsesområdet, kreditområdet, likviditetsområdet og bankens kapitalforhold.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Salling Banks forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende i omegnen af Skive.

Bankens største udlånsbranche er landbrug, som udgør 12 pct. af det samlede udlån. Bankens andel af store udlån på 60 pct. er større end for gennemsnittet for gruppe 3 institutter, som er på 36 pct.

Finanstilsynet gennemgik de 62 største udlån svarende til alle udlån over 2 pct. af kapitalgrundlaget samt to stikprøver på i alt 150 udlån. Der er i alt gennemgået udlån for ca. 1,1 mia. kr., svarende til 57 pct. af den samlede udlånsmasse.

Finanstilsynet var generelt enig i bankens vurdering af risikoen i de gennemgåede udlån. Finanstilsynet fandt samlet yderligere individuelle nedskrivninger på 1,4 mio. kr. på bankens udlån.

Banken modtog påbud om fastsættelse af klarere grænser for rapportering på kreditområdet samt påbud om tilretning af bankens politik og forretningsgange ligeledes på kreditområdet, idet disse ikke var tilstrækkelig operationelle.

Banken har pr. ultimo september 2015 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,7 pct., mens den faktiske solvens er opgjort til 15,3 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at dække bankens risici. Bankens egentlige kernekapitalprocent pr. ultimo juni 2015 er opgjort til 10,6 pct., hvilket er lavere end sammenlignelige institutter i gruppe 3.

 

Senest opdateret 21-12-2015