Redegørelse om undersøgelse af hvidvaskområdet hos AP Pension

18-12-2015

Indledning

Finanstilsynet har i perioden marts 2015 – november 2015 foretaget undersøgelse af AP Pension med henblik på at vurdere, om selskabet overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen foretaget en vurdering af selskabets iboende risiko på hvidvaskområdet på baggrund af dets forretningsmodel, herunder kunder, produkter, leveringskanaler og geografiske forhold, samt selskabets størrelse og markedsmæssige position.

AP Pension er et større kundeejet pensionsselskab med fokus på udbud af pensions- og livsforsikringer primært gennem firmaordninger. Selskabet havde pr. 31. december 2014 ca. 126.000 kunder. Langt hovedparten af disse er privatpersoner, som alene har pensions- og forsikringsordninger gennem deres ansættelsesforhold, og hvor indbetalinger sker via arbejdsgiveren.

Selskabet udbyder foruden firmaordningerne dog også private pensionsordninger, herunder ordninger med mulighed for tilbagekøb. Disse private ordninger tegnes typisk af eksisterende kunder som supplement til en arbejdsgiverordning, men de kan også tegnes af kunder, som ikke har en pensionsordning i tilknytning til et ansættelsesforhold.

Det er Finanstilsynets vurdering, at der generelt er meget lav risiko for, at selskabet kan misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering i forbindelse med udbuddet af både gruppelivsforsikringer og obligatoriske firmapensionsordninger. Dette skyldes bl.a., at der for disse ordninger er en række risikobegrænsende faktorer, herunder beskatningsregler og det forhold, at alle indbetalinger foretages via arbejdsgiveren.

Selskabets hvidvaskrisici vurderes således primært at forekomme i forbindelse med ind- og udbetalinger til selskabets private ordninger, herunder særligt i forhold til private ordninger uden fradragsret. På disse ordninger kan midlerne indbetales af kunden selv, og oprindelse af disse vil derfor i udgangspunktet vil være selskabet ubekendt.

Sammenfatning af undersøgelsen og tilsynsreaktioner

Under hensyn til selskabets begrænsede iboende risici finder finanstilsynet dog på baggrund af undersøgelsen, at selskabets foranstaltninger på hvidvaskområdet er utilstrækkelige, og at selskabet derved ikke overholder væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven.

Det er således Finanstilsynets vurdering, at hvidvaskområdet er ikke tilstrækkeligt ledelsesmæssigt forankret, og at selskabet ikke har foretaget en tilstrækkelig vurdering af egen forretningsmodel og kundeforhold med henblik på at afdække risikoen for, at selskabet kan misbruges til hvidvask eller terrorfinansiering.  

Selskabets skriftlige interne regler er på flere områder mangelfulde, og det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke i praksis har et tilstrækkeligt effektivt system for overvågning af kundeforhold eller for undersøgelse og rapportering af mistænkelige transaktioner.

Undersøgelsen har således givet anledning til at meddele selskabet påbud på følgende områder:
• Risikovurdering, risikostyring og ledelseskontrol.
• Kundekendskab – politisk udsatte personer.
• Procedurer for opmærksomheds-, overvågnings-, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.

Endeligt påtaler Finanstilsynet, at selskabet frem til marts 2015 ikke har haft tilstrækkelige skriftlige interne regler for uddannelse- og instruktion på hvidvaskområdet, og at selskabet i perioden ikke har gennemført tilstrækkelig undervisning af dets medarbejdere.

Senest opdateret 18-12-2015