Regnskabskontrol af Foreningen Nykredit-koncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport for 1. halvår 2015

22-12-2015

 

Finanstilsynet har foretaget en delvis[1] regnskabskontrol af Foreningen Nykredit-koncernens (herefter benævnt Nykredit eller koncernen) årsrapport for 2014. Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders års- og delårsrapporter, som Finanstilsynet udfører i medfør af § 344, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.[2]

Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i henhold til § 183, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og omfatter både års- og koncernregnskabet. I årsrapporten for 2014 og halvårsrapporten for 1. halvår 2015 er både koncern- og moderselskabets regnskab aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (herefter benævnt regnskabsbekendtgørelsen)[3].

Årsrapporten for 2014 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og er påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Finanstilsynet anmodede ved brev af 13. april og 17. juni 2015 om Nykredits redegørelse vedrørende koncernens værdiforringelsestest af goodwill. Nykredit svarede herpå ved breve af 8. maj 2015 og 9. juli 2015.

Ved e-mail af 9. september 2015 anmodede Finanstilsynet om en yderligere redegørelse, som Nykredit svarede på ved e-mail af 23. september 2015.

Nykredit har samtidig med offentliggørelsen af Nykredit Realkredit A/S’ kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 den 5. november 2015 offentliggjort korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014 og halvårsrapporten for 1. halvår 2015.

Baggrunden for afgørelsen vedrørende koncernen er, at der har været en dialog med Nykredit Realkredit A/S-koncernen vedrørende værdiforringelsestest af goodwill og manglende oplysninger om goodwill. Henset til at Nykredit Realkredit A/S-koncernen har valgt at nedskrive goodwill med 852 mio. kr., har dette ligeledes beløbsmæssig effekt på koncernens årsrapport for 2014 og halvårsrapport for 1. halvår 2015.

Koncernen aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen. I henhold til § 145, stk. 3, i regnskabsbekendtgørelsens skal goodwill vurderes ved hver regnskabsafslutning og nedskrives, hvis der konstateres værdiforringelse. Henset til at regnskabsbekendtgørelsen på dette område er IFRS forenelig, er der i nærværende afgørelse anvendt henvisninger til IFRS, selvom koncernen ikke direkte er omfattet heraf.

Finanstilsynet sendte efterfølgende ved brev af 1. december 2015 udkast til afgørelse i partshøring til koncernen. Koncernen svarede herpå ved brev af 4. december 2015 med en række faktuelle bemærkninger, der er korrigeret i denne version. Nykredit har taget afgørelsen til efterretning.       

Afgørelse

Det er Finanstilsynets vurdering, at koncernens årsrapport for 2014 indeholder fejl vedrørende indregning af og oplysninger om goodwill, som nævnt under punkt 1 nedenfor.

Nykredit har i årsrapporten for 2014 indregnet goodwill på i alt 2.782 mio. kr. svarende til 4,6 pct. af egenkapitalen. Der er hermed tale om en væsentlig regnskabspost.

  1. Indregning af goodwill vedrørende Nykredit Bank A/S

    852 mio. kr. af den samlede goodwill, svarende til 1,43 pct. af den samlede egenkapital, er henført til Nykredit Bank A/S.

    Ved opgørelsen af nytteværdi vedrørende goodwill relateret til opkøbet af Forstædernes Bank, der værdiforringelsestestes på den pengestrømsfrembringende enhed Nykredit Bank A/S, anvender koncernen ikke rimelige og dokumenterbare forudsætninger. Dette er en fravigelse fra kravet i IAS 36, afsnit 33a. Finanstilsynet vurderer, at koncernen ikke har anvendt en forventet vækst i udlånsvolumenen for 2015 og 2016 for Nykredit Bank A/S, som afspejler markedsforholdene, herunder konkurrencesituationen på markedet for bankudlån, og markedets generelle forventning om svag vækst i bankudlån.

    Herudover anvender koncernen ved opgørelsen af nytteværdien en budget- og fremskrivningsperiode på 10 år, uden at koncernen kan dokumentere sin evne til at budgettere sine pengestrømsprognoser over en sådan længere periode, og koncernen opfylder dermed ikke de betingelser for at kunne anvende en budgetperiode på mere end fem år, der fremgår af IAS 36, afsnit 33 (b) og 35.

Nykredit har den 5. november 2015, som følge af dialogen med Finanstilsynet, offentliggjort korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2014, hvor koncernen har nedskrevet 852 mio. kr. vedrørende goodwill på Nykredit Bank. 

Som følge af ovenstående skal Finanstilsynet i medfør af § 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed påtale, at der er fejl i koncernens årsrapport for 2014.

Nedskrivningen af goodwill på 852 mio. kr. medfører, at der ligeledes er fejl i koncernens halvårsrapport for 1. halvår 2015, da nedskrivningen af goodwill har væsentlig betydning for denne rapport. Koncernen har som følge heraf den 5. november 2015 også offentliggjort korrigerende/supplerende information til halvårsrapporten, hvor goodwill relateret til Forstædernes Bank er nedskrevet.

Som følge af ovenstående skal Finanstilsynet i medfør af § 197, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed også påtale, at der er fejl i koncernens halvårsrapport for 1. halvår 2015.

Læs hele afgørelsen her

[1] Regnskabskontrollen har alene fokuseret på en afgrænset del af årsrapporten for 2014. Det skal derfor bemærkes, at gennemgangen af årsrapporten ikke kan anses for udtømmende.

[2] Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015 

[3] Bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014

 

Senest opdateret 22-12-2015