Redegørelse om inspektion i MELES Insurance A/S

14-08-2015

Indledning

Finanstilsynet var i april 2015 på inspektion i MELES Insurance A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der er lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede blandt andet selskabets forretningsmodel, outsourcing, reassurance, hensættelser, det individuelle solvensbehov samt kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

MELES Insurance A/S er forsikringsselskab (captive) for Dachser koncernen og tegner direkte forsikringer indenfor transport- og ansvarsforsikringer. Selskabets årlige risiko er begrænset med genforsikring. Finanstilsynet vurderer, at reassuranceprogrammet dækker selskabets forsikringsmæssige risici.

Selskabet har en konservativ investeringsstrategi, og porteføljesammensætningen består af statsobligationer i zone A lande samt indskud i banker i zone A lande. Finanstilsynet har ingen bemærkninger hertil.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets hensættelser. Det er Finanstilsynets vurdering, at hensættelserne er tilstrækkelige til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser.

Finanstilsynet gennemgik selskabets samlede årlige risikoeksponering og sammenholdt den med selskabets kapitalstyrke. Finanstilsynet vurderer, at der er balance mellem risiko og kapital.

Selskabet har blandt andet outsourcet IT, administrationsopgaver, indberetninger, compliance og solvensberegning. Finanstilsynet konstaterede, at kvaliteten af det indsendte materiale ikke var tilfredsstillende. I den anledning fik selskabet et påbud af ordensmæssig karakter vedrørende selskabets outsourcingkontrakter.

Det individuelle solvensbehov er ultimo 4. kvartal 2014 opgjort til 30,3 mio. kr., mens kapitalkravet er opgjort til 27,5 mio. kr. Den basiskapital der skal dække det individuelle solvensbehov er opgjort til 96,3 mio. kr. Dermed er selskabets solvensgrad på 318 pct. Finanstilsynet anser selskabets kapitaloverdækning for værende tilstrækkelig.

Senest opdateret 14-08-2015