Redegørelse om inspektion i Landbrugets Finansieringsbank A/S

31-08-2015

Finanstilsynet var i juni 2015 på inspektion i Landbrugets Finansieringsbank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken er en nichebank etableret af landbrugssektoren og den finansielle sektor med det formål at skaffe adgang til den nødvendige finansiering til dygtige og effektive landmænd. Banken har hele Danmark som sit markedsområde. Banken har en meget ensidig eksponering mod svineproduktion, som udgør over 80 pct. af den samlede eksponering.

Både den høje koncentration mod svineavl og antallet af rekonstruerede kunder er større end forudsat ved bankens etablering. Derudover har den aktuelle krise i landbruget bevirket, at bankens kunder klarer sig økonomisk dårligere end forventet.
 
Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens 36 største udlån (alle over 2,8 mio.kr.) svarende til ca. 90 pct. af det samlede udlån.

Blandt de 36 udlån var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 3, svarende til 6 pct. af den gennemgåede volumen. Banken havde selv identificeret disse. På baggrund af gennemgangen vurderede Finanstilsynet, at der var nedskrevet tilstrækkeligt.
 
Undersøgelsen medførte påbud vedrørende bestyrelsens opgaver, herunder uddybning af forretningsmodellen, særligt i forhold til den ønskede risikoprofil på bankens aktivitetsområder samt den ønskede indtjening. Derudover blev der givet påbud for fastsættelse af rapporteringsgrænser på operationelle risici og sikring af overensstemmelse mellem politikker og instrukser.

Derudover fik banken påbud i forhold til brugen af bankens solvensbehovsmodel og blandt andet i relation til validering af modellen.

Finanstilsynet gav endvidere påbud om sikring mod interessekonflikter i forhold til den risikoansvarliges forskellige opgaver samt at rapporteringen fra den risikoansvarlige i tilstrækkelig grad skal dokumentere den risikoansvarliges overblik over risici i banken og styringen af disse risici.

Banken havde opgjort sit individuelle solvensbehov ultimo juni 2015 til 38,1 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 45,3 pct., hvilket giver en overdækning på 7,2 pct.point. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at dække bankens aktuelle risici.

Det høje solvensbehov er begrundet i den store overvægt af meget svage store eksponeringer. Banken er særlig sårbar over for yderligere negative konjunkturpåvirkninger i landbruget og skal endvidere have stor fokus på de svage nye kunder samt den meget  ensidige koncentration mod svineavlere.

 

Senest opdateret 31-08-2015