Redegørelse om inspektion i PenSam Forsikring A/S

09-04-2015

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2014 på inspektion i PenSam Forsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, governance, outsourcing, reassurance, hensættelser, investeringer, det individuelle solvensbehov og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

PenSam Forsikring A/S er en del af PenSam koncernen og udbyder ulykkes- og kritisk sygdomsforsikringer til kunder, der har en arbejdsmarkedspension i PenSam Liv.

I 2011 påbegyndte selskabet at udbyde øvrige privatforsikringer (bl.a. bil-, hus- og indboforsikringer) til kunder i PenSam, deres familie og husstandsmedlemmer.

Selskabets overskud på forsikringsdriften de seneste 4 år skyldes udelukkende afløbsgevinster. Selskabet har haft udfordringer med at skabe lønsomhed på opstart af de nye forsikringsområder. Finanstilsynet gav på den baggrund selskabet en risikooplysning om at vækststrategien nødvendiggør en tæt opfølgning på acceptvilkår, herunder om præmierne afspejler den sande risiko samt om hensættelserne er tilstrækkelige.

Selskabet har tidligere år haft afløbsgevinster baseret på et ufuldstændigt vurderingsgrundlag. I den forbindelse valgte selskabet i 2014 at ændre sin metode til opgørelse af de erstatningsmæssige forpligtelser. Finanstilsynet har ingen bemærkninger hverken til den nye metode eller til resultaterne heraf, men Finanstilsynet har givet selskabet en påtale for ikke tidligere at have forbedret vurderingsgrundlaget.

Finanstilsynet har gennemgået selskabets bestyrelsesprotokol, forretningsgange og politikker med fokus på forsikrings- og investeringsområdet. Finanstilsynet havde ingen bemærkninger hertil.

I forbindelse med inspektionen blev selskabets investeringsvirksomhed gennemgået, herunder blev selskabets forsikringsmæssige forpligtelser vurderet op imod varigheden af aktivernes obligationsbeholdning. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet har gennemgået selskabets opgørelse af sit individuelle solvensbehov. Et stort element heri var værdiansættelsen af tabsabsorberingseffekten fra udskudt skat. Andelen ligger væsentligt over tilsvarende andel i sammenlignelige selskaber. Finanstilsynet gav derfor selskabet et påbud om at dokumentere den opgjorte værdi.                                                     

PenSam Forsikring A/S’ solvenskrav var ved udgangen af 4. kvartal 2014 på 40,0 mio. kr., mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 68,6 mio. kr. Det skal sammenholdes med en tilstrækkelig basiskapital på 121,7 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 177 %. Selskabets kapital vurderes således at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 09-04-2015