Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

28-04-2015

 

Indledning

Finanstilsynet foretog i november og december 2014 en inspektion af en række udvalgte områder i Nordea Kredit, herunder af instituttets styring og ledelse, organisation, outsourcing, risikostyringsfunktion, compliancefunktion, koncernforhold og kapitalforhold.

Endvidere omfattede inspektionen en gennemgang af instituttets største eksponeringer og største nedskrivninger.

Sammenfatning og risikovurdering

Nordea Kredit har i vid udstrækning outsourcet væsentlige aktivitetsområder. Der er ved den omfattende outsourcing en potentiel fremadrettet risiko for, at Nordea Kredit ikke kan vedligeholde tilstrækkelige realkreditkompetencer til at foretage en tilstrækkelig overvågning af de outsourcede områder.

Finanstilsynet har på inspektionen konstateret, at Nordea Kredit har outsourcet kreditvurderingen af lån til privatboligsegmentet. Nordea Kredit har siden etableringen anvendt denne fremgangsmåde. Nordea Kredit har ikke behandlet dette som en outsourcet aktivitet, hvilket Finanstilsynet har påbudt instituttet at gøre.

Finanstilsynet har gennemgået det ledelsesmæssige skøn vedrørende de gruppevise nedskrivninger. Finanstilsynet har vurderet, at niveauet af de gruppevise nedskrivninger er tilstrækkeligt. Det er dog Finanstilsynets vurdering, at begrundelsen for det ledelsesmæssige skøn ikke er tilstrækkelig. Finanstilsynet har påbudt Nordea Kredit at begrunde det ledelsesmæssige skøn tilstrækkeligt.

Finanstilsynet gennemgik instituttets 29 største eksponeringer samt 10 største nedskrivninger. Gennemgangen viste, at Finanstilsynet samlet set var enig med instituttet i ratingen af kunderne.

Finanstilsynet har dog konstateret for en enkelt nedskrivningssag, at Nordea Kredit ikke havde bogført en ellers korrekt opgjort nedskrivning. Finanstilsynet har påbudt Nordea Kredit at bogføre nedskrivningen. Finanstilsynet har i øvrigt ikke bemærkninger til nedskrivningsniveauet.

Nordea Kredit havde pr. 31. december 2014 opgjort et solvensbehov på 10,0 procent og et kapitalgrundlagskrav i henhold til overgangsreglerne for institutter med en IRB-tilladelse på 21,0 procent. Den faktiske solvens udgjorde 28,6 procent pr. 31. december 2014.

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen ikke bemærkninger til Nordea Kredits opgjorte solvensbehov på de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 28-04-2015