Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

08-04-2015

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2014 på inspektion i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor foreningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På undersøgelsen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, herunder bestyrelsens arbejde med Finanstilsynets 10 best practice-anbefalinger, foreningens centrale dokumenter, vedtægter og prospekter samt samarbejde med investeringsforvaltningsselskabet og depotselskabet.  

Sammenfatning

Investeringsforeningen ValueInvest Danmarks forretningsmodel er at tilbyde investeringsprodukter indenfor langsigtet investering i globale valueaktier med et særlig fokus på, at risikoen skal være lavere end det generelle globale aktiemarked. Foreningens investeringsstrategi er specialiseret inden for aktivt forvaltede investeringer, der ikke styres af et benchmark, men som udvælges specifikt i henhold til foreningens strategi.

Foreningen har indgået aftale om porteføljerådgivning og markedsføring med investeringsselskabet ValueInvest Asset Management S.A., som er under tilsyn af myndighederne i Luxembourg. ValueInvest Asset Management S.A. har indgået aftaler med en række danske pengeinstitutter om distribution af foreningens andele.

Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen fulgt op på bestyrelsens arbejde med de 10 best practice-anbefalinger, som Finanstilsynet offentliggjorde i april 2014 i Finanstilsynets Omkostningsundersøgelse 2013.

Det er Finanstilsynets vurdering, at bestyrelsen i foreningen aktivt har forholdt sig til Finanstilsynets 10 best practice-anbefalinger og i vidt omfang har fulgt op på best practice-anbefalingerne med de tilpasninger, som foreningens forretningsmodel giver anledning til. Bestyrelsen har bl.a. indført mere elastiske omkostningsstrukturer i foreningen, ligesom bestyrelsen har indført mål for performance og omkostninger relativt til konkurrenterne.

Bestyrelsen har redegjort for, hvordan bestyrelsen forholder sig til performance og omkostninger i foreningens afdelinger. Finanstilsynet har i den forbindelse gjort bestyrelsen opmærksom på, at det er vigtigt, at bestyrelsen løbende forholder sig til, hvornår der er tale om dårlig performance, og hvordan bestyrelsen skal reagere i tilfælde heraf.

Finanstilsynet har ikke fundet væsentlige risici i foreningen på undersøgelsen.

Senest opdateret 08-04-2015