Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2013 for GW Energi A/S

23-04-2015

 

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af virksomhedens årsrapport for regnskabsåret 2013, som er offentliggjort i henhold til værdipapirhandelslovens § 27.

Koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsregnskabet for modervirksomheden er aflagt efter årsregnskabsloven. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Års- og koncernregnskabet er revideret af Pryds, Statsautoriseret Revisionsfirma. Revisionspåtegningen er uden forbehold, men indeholder supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet (om virksomhedens kapitalberedskab).

 

 

Senest opdateret 23-04-2015