Redegørelse om inspektion i Rise Sparekasse

04-09-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i Rise Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende på Ærø og det sydlige Fyn.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen sparekassens 61 største udlån svarende til ca. 48 pct. af den samlede udlånsmasse. Desuden gennemgik Finanstilsynet alle udlån med direktion og bestyrelse.

Sparekassen har ingen udlån, der udgør mere end 10 pct. af sparekassens kapitalgrundlag.

Sparekassen vurderede, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 5 udlån, mens Finanstilsynet vurderede, at der var OIV i 7 udlån. Finanstilsynet har påbudt sparekassen at foretage yderligere nedskrivninger på i alt ca. 1,0 mio. kr. fordelt på 2 udlån, hvor sparekassen havde registreret udlånene som svage, men ikke nedskrevet på disse.

Sparekassen fik påbud om at nedskrive 1,7 mio. kr. på sparekassens domicilejendomme.

Sparekassen fik enkelte påbud på ledelsesområdet herunder at reducere direktørens bevillingsbeføjelse.

Sparekassen havde opgjort sit individuelle solvensbehov ultimo marts 2014 til 12,3 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 21,6 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt efter de påbudte nedskrivninger, og nedskrivningerne dækkes af sparekassens overskud.

 

Senest opdateret 04-09-2014