Redegørelse om inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank

26-09-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2014 – juni 2014 på inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko. 

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er at drive en landsdækkende bank med fokus på privat-, erhvervs- og foreningskunder. Udlån til privatkunder udgør med 60 pct. en høj andel af de samlede udlån. Banken har de senere år opretholdt en stabil indtjening.

Banken har investeret i kapital i den finansielle sektor i et omfang, der er væsentligt større end i sammenlignelige institutter. Med de nye CRR-kapitalregler vil disse investeringer medføre en reduktion i kapitalgrundlaget, som vil forstærkes yderligere i de kommende år. Banken fik på den baggrund et påbud om, at dette område skal beskrives som en del af forretningsmodellen

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen de 35 største engagementer og 447 øvrige engagementer, inkl. stikprøveengagementer samt alle engagementer med bankens bestyrelse og direktion, i alt svarende til 47 pct. af bankens samlede udlån og garantier.

Finanstilsynet vurderede på baggrund af gennemgangen et behov for yderligere nedskrivninger på 244 mio. kr. i forhold til bankens nedskrivninger pr. 31. marts 2014, heraf har banken indeholdt nedskrivninger pr. 30. juni på 198,6 mio. kr. Banken fik påbud om at foretage de nødvendige resterende nedskrivninger pr. 30. september 2014.

Mernedskrivningerne kan primært henføres til engagementer omfattet af stikprøven, heraf hovedparten på bankens privatkunder. Mernedskrivninger på privatkunderne skyldes i overvejende grad manglende identifikation af forværring af kunders bonitet og for positiv vurdering af bonitet i forhold til dokumenterbare forhold. Finanstilsynet fandt kun mindre korrektioner af nedskrivningerne på de store engagementer.
 
Banken mangler i nogle tilfælde tilstrækkelig dokumentation for debitorernes forhold, hvilket medfører øget risiko for tab. Bl.a. fandt Finanstilsynet, at regnskabsoplysninger på en del af kunderne ikke var opdaterede. Handlingsplanerne for svage kunder var endvidere ikke præcise. Banken fik derfor påbud om at styrke sin dokumentation – herunder handlingsplaner for både privat- og erhvervskunder. Finanstilsynet gav derudover enkelte andre påbud på kreditområdet, herunder et påbud om at forbedre anvendelsen af rating ved koncernkunder.

Banken havde pr. 30. juni 2014 opgjort solvensbehovet til 9,5 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet var tilstrækkeligt til afdækning af bankens nuværende risici.
 
Finanstilsynet påtalte, at bestyrelsen havde henlagt beføjelse til direktionen vedrørende bevilling af mindre engagementer til bestyrelse og direktion.
 
Gennemgangen af en række andre områder gav anledning til påbud, herunder påbud om at teste og opdatere afviklingsberedskabet samt påbud om at forbedre bankens beredskabsplan på likviditetsområdet.
 
Banken fik endvidere påbud om at sikre, at der sker en effektiv identificering, opsamling og håndtering af operationelle hændelser og risici, herunder at banken har effektive systemer og forretningsgange. Finanstilsynet har noteret sig, at banken i 2014 påtænker igangsætning af et indberetningssystem for operationelle hændelser.

Endeligt vurderede Finanstilsynet, at der ikke var en klar og formaliseret forretningsgang for en del af bankens egenbeholdning, hvor investeringsbeslutningen træffes af direktionen. Banken fik påbud om at sikre, at der foreligger en forretningsgang herom, der specificerer proces, ansvar og overvågning.

 

Senest opdateret 26-09-2014