Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

10-10-2014

Indledning

Finanstilsynet var i august 2014 på inspektion i Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, revision og kapitalforhold.

Risikovurdering og sammenfatning

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s tilbyder forsikringer til private og mindre erhverv. Selskabets primære geografiske tegningsområde er afgrænset af Haderslev, Skanderborg, Vissenbjerg og Grindsted, og salget foregår udelukkende via eget salgskorps.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets politikker og retningslinjer på forsikringsområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er en tydelig styring af forsikringsrisiciene, og at risikoappetitten er afstemt med selskabets politikker og retningslinjer.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets hensættelser og afløb indenfor de forskellige brancher. Finanstilsynet vurdererede, at selskabets hensættelser er tilstrækkelige.

Selskabets største risiko er investeringsområdet. I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets politik og retningslinjer på området og fandt, at selskabets investeringspolitik ikke indeholder risikomål for aktieinvesteringer og virksomhedsobligationer. Endvidere indeholder politikken ikke sammenligningsgrundlag, som skal bruges til at vurdere de opnåede resultater. Selskabet fik derfor et påbud om at udarbejde en politik, der lever op til de gældende regler og sikrer en tilstrækkelig vurdering af de opnåede resultater.

En gennemgang af selskabets opgørelse af aktiver til dækning af selskabets forpligtelser overfor forsikringstagerne gav ikke anledning til bemærkninger.

Selskabet er efter de nye solvensregler et gruppe 1-forsikringsselskab og opgør sit individuelle solvensbehov efter standardmodellen. Selskabet har pr. 2. kvartal 2014 opgjort sit individuelle solvensbehov til 46,5 mio. kr. Den tilstrækkelige basiskapital er opgjort til 164,5 mio. kr. og selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er derfor 3,5.

Senest opdateret 10-10-2014