Redegørelse om inspektion i Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

21-10-2014

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, kravene til værdipapirhandlere samt opgørelse af det individuelle solvensbehov.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel er baseret på at tilbyde investeringsrådgivning til Hedgeforeningen Mermaid Nordic og Mermaid Nordic Cayman Master Fund Ltd. Selskabet opererer således med en relativ smal forretningsmodel på et konkurrencepræget marked og med et begrænset indtjeningsgrundlag.

Selskabet har siden det modtog tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab i 2007 haft svingende resultater. Selskabet har haft negative resultater de sidste to år og forventer endnu et negativt resultat i 2014.

På baggrund heraf er det Finanstilsynets vurdering, at selskabets begrænsede indtjeningsgrundlag udgør en væsentlig risiko for selskabets fremtidige drift.

Finanstilsynet har noteret sig, at selskabet er opmærksomt på, at indtjeningen skal forbedres. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at der er en risiko for, at selskabets forventninger til et forbedret indtjeningsgrundlag ikke indfries, og at selskabet som følge heraf kan få behov for at få tilført yderligere kapital for fortsat at leve op til lovgivningens kapitalkrav.

Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at selskabet som følge af en lille organisation har en øget iboende risiko for, at fejl ikke opdages, hvilket kan betyde, at selskabet eller selskabets kunder kan lide tab.

Finanstilsynet gav desuden selskabet et påbud vedrørende selskabets metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. På det foreliggende grundlag fandt Finanstilsynet det dog ikke nødvendigt at øge solvensbehovet.

Finanstilsynet gav derudover selskabet enkelte påbud af styringsmæssig og administrativ karakter.

Selskabet har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2014 til 196 pct. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2014 var 328 pct.

Senest opdateret 21-10-2014