Dispensation fra forbud mod at udbyde livsforsikring til børn under 8 år

16-10-2014

Sagsfremstilling

Selskabet har ansøgt om dispensation fra reglen i § 55, stk. 1, nr. 2, for at kunne tegne dødsdækning til børn under 8 år, idet selskabet ønsker at opnå mulighed for, at kunne tegne dødsfaldsdækning til børn med dækning ved død fra det fyldte 1. år.

Selskabet har anført, at en række samarbejdspartnere i form af mindre skadeselskaber, der formidler selskabets produkter, har udtrykt behov for denne dækning og oplyst, at summen som følge heraf skal fastsættes således, at den kan dække begravelsesomkostningerne, og at summen det første år vil udgøre 50.000 kr. med mulighed for indeksregulering de følgende år.

Det retslige grundlag:

§ 55, stk. 1, nr. 2, kaldes også englemagerbestemmelsen, og § 55 i lov om finansiel virksomhed lyder således:

§ 55. Følgende forsikringsaftaler kan ikke gyldigt indgås af eller på personer bosiddende her i landet:
1) Livsforsikring, hvorved selskabet ved den forsikredes død forpligter sig til at udbetale større beløb end de indbetalte præmier med renter, for så vidt forsikringstageren er en fra den forsikrede forskellig person og ikke har den forsikredes samtykke.
2) Livsforsikring, hvorved et selskab forpligter sig til at udbetale et større beløb end de indbetalte præmier med renter som følge af dødsfald, der indtræder før den forsikredes fyldte 8. år.
Stk. 2. Finanstilsynet kan undtage fra bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.
Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere bestemmelser om indholdet i almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed.

Forbuddet har til formål, at forhindre, at et barns forældre/værge tegner en livsforsikring på barnet og derefter ombringer barnet.

Som reglerne er i dag, har forældrene/værgen mulighed for at tegne en livsforsikring for et barn, hvis den aftalte forsikringssum først kommer til udbetaling, hvis barnet afgår ved døden efter barnets fyldte 8. år.

Finanstilsynet har mulighed for at dispensere for § 55, stk. 1, nr. 2, jf. § 55, stk. 2, men dispensationsansøgninger er meget sjældne og tilsynet har kun meddelt dispensation i fire konkrete sager. I disse sager var ønsket om at tegne en forsikring begrundet i, at barnets død ville betyde en stor økonomisk belastning for familien. I sagerne gives der således dispensation forudsat der er dokumenteret behov for at afdække en relevant økonomisk risiko

Afgørelse

Englemagerbestemmelsen stammer fra 1914, og har, som det fremgår af tilnavn, sin oprindelse i en helt anden tid, hvor der var eksempler på, at man tegnede en livsforsikring på et barn for herefter at ombringe dette med henblik på at få udbetalt forsikringen.

Det er tilsynets vurdering, at bestemmelsen ikke længere har samme relevans i forhold til beskyttelse mod ombringelse af børn. Set i det lys, og da det kan være relevant for forældre, at kunne tegne en forsikring, der dækker begravelses omkostninger m.v. i tilfælde af barnets død, finder tilsynet, at der generelt bør være mulighed for at udbyde livsforsikringsprodukter til børn under 8 år.

På denne baggrund giver tilsynet selskabet dispensation i medfør af § 55, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed fra lovens § 55, stk. 1, nr. 2, til at kunne udbyde den ansøgte livsforsikring til børn under 8 år med en dækningssum på 50.000 kr. det første år og med mulighed for indeksregulering de følgende år.

Offentliggørelse 

Det følger af § 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet, og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse, og påtalen vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside i anonymiseret form.

 

Senest opdateret 16-10-2014