Redegørelse om inspektion i PenSam Bank

25-11-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2014 på inspektion i PenSam Bank. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering.

Banken er en internetbaseret bank primært for privatkunder, der har pensionsopsparing eller forsikring i andre PenSam selskaber, en relation til fagforeningen FOA, eller er medlem af Forbrugsforeningen af 1886 og deres familier.

Banken har en høj koncentration af udlån til andelsboliger. Størstedelen af disse udlån er bevilliget i forbindelse med køb af andelsboliger beliggende i Københavnsområdet. Udlån til andelsboliger udgjorde pr. 31. maj 2014 54 pct. af bankens samlede udlån. Dette er en særlig risikokoncentration, som banken har afsat et beløb til i solvensbehovet. En sådan risikokoncentration kræver imidlertid også særlig fokus og forsigtighed i forhold til risikostyring. Finanstilsynet konstaterede ikke væsentlige mangler i risikostyringen, men fandt eksempler på, at bankens praksis og forretningsgange i nogle tilfælde ikke stemte overens, hvilket banken fik påbud om at rette. Bl.a. fik banken påbud om at sikre, at der i låneindstillinger argumenteres for afvigelser i bankens krav til nøgletal, eksempelvis rådighedsbeløb.

Banken iværksatte i 2012 en vækstplan, der skulle bidrage til en øget indtjening. Bankens omkostninger er øget hermed, og indtjeningen er ikke fulgt med i samme grad. Dette har blandt andet medvirket til det negative resultat, banken har haft i 2013 og i 1. halvår 2014. Banken har dog igennem finanskrisen haft positive resultater blandt andet på grund af lave nedskrivninger.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen 150 engagementer udvalgt ved en stikprøve, svarende til ca. 11 pct. af bankens samlede udlån. Banken havde på undersøgelsestidspunktet ingen større engagementer (mere end 2 pct. af kapitalgrundlaget) og ingen engagementer med bankens bestyrelse eller direktion.

Under gennemgangen af engagementerne fandt Finanstilsynet nedskrivninger på 1,3 mio. kr. som kan henføres til to kunder, hvor banken har ydet ejerboligkredit. Finanstilsynet gav banken påbud om at foretage de nødvendige nedskrivninger.

Finanstilsynet gav endvidere banken påbud om at gennemgå alle engagementer, hvor der er ydet ejerboligkreditter på over 500.000 kr. for at vurdere, om der er foretaget de nødvendige nedskrivninger.

Bankens indberettede solvensbehov pr. 30. juni 2014 var 10,5 pct. Banken har opgjort den faktiske solvens til 22,3 pct. Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at afdække bankens nuværende risici.

Banken fik på ledelsesområdet påbud om at forbedre rapporteringen, blandt andet skal direktionen sikre tilstrækkelig rapportering til bestyrelsen om placering af likviditet i andre institutter, og der skal endvidere rapporteres løbende om foretagne akkorderinger. Desuden fik banken påbud om at sikre, at grænserne for placering af likviditet i bestyrelsens politikker og retningslinjer til direktionen præciseres.

 

Senest opdateret 25-11-2014