Redegørelse om inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S

12-11-2014

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i maj-juni 2014 på inspektion i Industriens Pensionsforsikring A/S (herefter Industriens Pension). Finanstilsynet har i samme periode gennemført en ordinær it-inspektion af en række forhold vedrørende selskabets it-anvendelse.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen tog udgangspunkt i bestyrelsens politikker og retningslinjer, som fastsætter risikoappetitten på investerings- og forsikringsområdet. Derudover gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan.

På it-inspektionen gennemgik Finanstilsynet udvalgte dele af it-området, herunder it-strategi og sikkerhedspolitik, organisation, retningslinjer, it-beredskab, adgange til systemer og data, selskabets styring af outsourcede it-funktioner samt kontroller og rapportering vedrørende it-sikkerhed.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Industriens Pension er pensionsleverandør for en række kollektivt aftalte arbejdsmarkedspensioner og ejet af overenskomstparterne på industriens område.

Produktporteføljen i Industriens Pension består primært af markedsrenteprodukter med opsparing i et livscyklusperspektiv, samt en mindre bestand af gennemsnitsrenteprodukter, der er under afvikling. Industriens Pension fokuserer på sikring af pensionsopsparingens købekraft, hvilket understøttes af resultaterne af Finanstilsynet scenarieanalyser baseret på prudent person princippet.

I markedsrenteproduktet anvendes en udbetalingsmodel med udjævning, som dels søger at sikre, at købekraften på pensionen bevares, og dels reducerer sandsynligheden for nedskrivning af pension i udbetalingsfasen. Det er Finanstilsynets vurdering, at udbetalingsmodellen sikrer kunderne en rimelig fordeling. Finanstilsynet forventer, at Industriens Pension også fremover løbende forholder sig til rimeligheden af udbetalingsmodellen.

På investeringsområdet har Finanstilsynet påbudt bestyrelsen at tilpasse rammerne for visse obligationsinvesteringer, der har været fastsat for vide, samt at bestyrelsen skal tage stilling til koncentrationsrisiko for midler, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser. Selskabet har samtidig fået en risikooplysning om, at bestyrelsen bør tage stilling til koncentrationsrisiko for øvrige midler, herunder midler vedrørende selskabets markedsrenteprodukt.

Finanstilsynet har påtalt, at selskabet ikke i alle tilfælde har haft fyldestgørende interne kontrolprocedurer samt rapportering, der har sikret overholdelse af bestyrelsens fastsatte rammer på obligationsområdet. I forlængelse heraf har selskabet fået en risikooplysning om, at selskabet bør gennemgå selskabets kontrolsystem for bestyrelsens øvrige investeringsrammer.

Industriens Pension har valgt at have en forholdsvis høj eksponering overfor alternative investeringer. Fremover ønsker selskabet at øge eksponeringen indenfor nye områder. Finanstilsynet har derfor givet selskabet en risikooplysning om, at dette kræver fortsat løbende fokus fra bestyrelse og direktion. Særligt, at der er fokus på at opnå et tilfredsstillende risikojusteret afkast, og at der løbende sker en korrekt værdiansættelse af disse investeringer.

Herudover fik selskabet en risikooplysning som følge af de opsatte rammer for selskabets investeringer i visse typer af obligationer, der er baseret på højeste rating.

På it-området har Finanstilsynet påbudt Industriens Pension at styrke sine procedurer for adgange til systemer og data på enkelte områder.

Finanstilsynet har på inspektionen haft fokus på modellen for opgørelse af det individuelle solvensbehov, herunder dokumentationen og de indbyggede kontroller. Finanstilsynet vurderer umiddelbart, at modellen for opgørelse af det individuelle solvensbehov er betryggende.

Industriens Pensions gældende kapitalkrav var medio 2014 det individuelle solvensbehov, som udgjorde ca. 1,2 mia. kr. mod en tilstrækkelig basiskapital på ca. 8,3 mia. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 6,9.

 

Senest opdateret 12-11-2014