Redegørelse om inspektion i Sparekassen Sjælland

14-03-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2013 - januar 2014 på inspektion i Sparekassen Sjælland.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har siden sidste undersøgelse i 2009 overtaget væsentlige dele af Max Bank samt andre engagementsporteføljer fra Finansiel Stabilitet. Senest har sparekassen i 2013 overtaget Sparekassen Faaborg, der indgår i koncernen som et datterselskab. Sparekassen Faaborg indgik ikke i undersøgelsen.

Sparekassens forretningsmodel er baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder på Sjælland og øerne. Sparekassen har imidlertid en række engagementer, som hidrører fra en tidligere og mere risikabel forretningsmodel. Sparekassen har således en høj andel af ejendomsudlån (23,3 pct.), hvilket er væsentligt højere end i udvalgte sammenlignelige pengeinstitutter (13,7 pct.). Sparekassen har dog haft en betydelig afvikling på de store ejendomsengagementer samt lukket mere spekulative forretninger siden sidste undersøgelse. Sparekassens køb af Sparekassen Faaborg falder uden for forretningsmodellen.

Sparekassens udgifter til personale og administration var i 2012 og 2013 højere end i sammenlignelige pengeinstitutter, mens basisindtægterne var på niveau. Sparekassens personale- og systemomkostninger ventes fremover at falde som følge af, at sparekassen i 4. kvartal 2013 overgik til at anvende én datacentral efter i en periode at have anvendt to datacentraler.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen de 28 største udlånsengagementer, 426 engagementer udtaget ved stikprøve blandt sparekassens øvrige engagementer samt alle engagementer med sparekassens bestyrelse og direktion. På baggrund af gennemgangen fandt Finanstilsynet, at behovet for yderligere nedskrivninger opgjort pr. 31. december 2013 var 1.240 mio. kr. større end sparekassens nedskrivninger pr. 30. juni 2013. Heraf har sparekassen i 3. kvartal nedskrevet 359 mio. kr.

Blandt de 28 største engagementer havde sparekassen identificeret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 13 engagementer, som alle var ejendomsengagementer. I alt fandt Finanstilsynet behov for yderligere nedskrivninger på 571 mio. kr. pr. 30. juni 2013 på de store engagementer. Sparekassen havde i vidt omfang undervurderet tabsrisikoen på disse engagementer som følge af en for høj værdiansættelse af ejendomme i såvel hovedstaden som på resten af Sjælland.

Blandt engagementerne udtaget ved stikprøver fandt Finanstilsynet behov for yderligere nedskrivninger på 669 mio. kr. En væsentlig del af mernedskrivningerne på stikprøverne kan tilskrives manglende eller for sen identifikation af OIV og beregning af nedskrivning.

Sparekassen fik påbud om at identificere OIV på et tidligere tidspunkt, og om at værdien af specielt ejendomme skal vurderes mere forsigtigt ved måling af nedskrivningsbehovet. Det er Finanstilsynets vurdering, at sparekassens overblik over sine egne kreditrisici ikke var tilstrækkeligt realistisk på tidspunktet for købet af Sparekassen Faaborg i 2013.

Sparekassen fik en risikooplysning om, at nedskrivningerne ved yderligere negativ udvikling i konjunkturerne eller ved manglende styring kan vise sig at blive væsentligt forøgede. Sparekassens solvensbehovsreservationer og fremtidige basisindtjening kan dog i et vist omfang være med til at absorbere forøgede nedskrivninger.

Finanstilsynet kunne i den forbindelse konstatere, at sparekassens kreditstyring havde væsentlige mangler, herunder særligt at den centrale kreditfunktion ikke har fulgt tilstrækkeligt op på, om der i tide blev identificeret OIV, og om nedskrivningsbehovet i engagementerne blev vurderet korrekt. Sparekassen fik påbud om at sikre en passende overvågning af, at administrative opgaver udføres på betryggende og ensartet måde, og at forretningsgange, arbejdsbeskrivelser m.v. bliver overholdt.

Finanstilsynet vurderede, at den risikoansvarlige hidtil havde haft begrænset fokus på kreditrisikostyringen. Sparekassen fik påbud om at sikre, at den risikoansvarlige løfter alle opgaver vedrørende kreditrisikostyringen, og at den risikoansvarlige skal kunne råde over tilstrækkelige ressourcer hertil. Sparekassen fik en endvidere en risikooplysning om personafhængighed på økonomiområdet.

Sparekassens indberettede solvensbehov på koncernbasis pr. ultimo december 2013 er 11,00 pct. Dette har Finanstilsynet taget til efterretning. Sparekassens faktiske solvens på koncernbasis efter indregning af nye nedskrivninger pr. ultimo december 2013 er opgjort til 15,06 pct., hvilket efterlader sparekassen med en solvensmæssig overdækning på ca. 4 procentpoint. Nedskrivningerne har endvidere medført en reduktion i kvaliteten af kapitalen, idet egenkapitalandelen er faldet fra ca. 80 pct. til ca. 60 pct. En del af sparekassens ansvarlige kapital indeholder en nedskrivningsadgang, hvis kernekapitalprocenten falder til 7 pct., og denne kapital kan derfor medgå til at opfylde sparekassens solvenstillæg på lige fod med egentlig kernekapital.

Sparekassen fik herudover påbud af mere administrativ karakter.

 

Senest opdateret 14-03-2014