Redegørelse om inspektion i Broager Sparekasse

04-03-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i november og december 2013 på inspektion i Broager Sparekasse.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse med fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde, kreditområdet og sparekassens solvensbehov.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder i Sønderjylland. Den største udlånsbranche er ejendomme, som ultimo september 2013 udgjorde 10,5 pct. af de samlede udlån og garantier.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 68 største engagementer samt en stikprøve på 75 engagementer udvalgt blandt engagementer over 500.000 kr.

Blandt de 68 største engagementer var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 22. Finanstilsynet kunne ved gennemgangen af engagementerne som hovedregel tilslutte sig sparekassens vurderinger af de enkelte engagementer og nedskrivningsberegningerne.

På ledelsesområdet modtog sparekassen bl.a. påbud om, at bestyrelsen løbende skal bevilge de største engagementer. Finanstilsynet kunne i forbindelse med inspektionen konstatere, at antallet af bevillinger i bestyrelsen i 2013 var meget begrænset.

På kreditområdet fik sparekassen bl.a. påbud om at etablere funktionsadskillelse mellem på den ene side bevilling og etablering af kreditfaciliteter, og på den anden side kontrol og rapportering.

Sparekassen havde inden undersøgelsen opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,0 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 11,4 pct. Finanstilsynets efterprøvelse af sparekassens opgørelse af solvensbehovet viste, at solvensbehovet burde være mindst 10,2 pct. pr. 30. september 2013. Sparekassens faktiske solvens er siden øget til aktuelt 14,0 pct., bl.a. som følge af tilførsel af ny kapital.

 

Senest opdateret 04-03-2014