Beslutning om opgørelse af gearingsgraden i medfør af CRR, artikel 429 og 499

21-03-2014

Finanstilsynets beslutning af 21. marts 2014.

Iflg. artikel 429 i CRR skal kreditinstitutter hvert kvartal opgøre gearingsgraden (leverage ratio) som et gennemsnit af månedlige gearingsgrader.

CRR artikel 499 giver samtidig mulighed for, at kreditinstitutterne efter tilladelse fra den kompetente myndighed i stedet beregner gearingsgraden ved kvartalets udgang, hvis institutterne ikke vurderes at have data af tilstrækkeligt god kvalitet til at beregne en gearingsgrad hver måned.

Definitionen af gearingsgraden i CRR, herunder at gearingsgraden beregnes om et gennemsnit af månedlige opgørelser, svarer til det oprindelige forslag til en gearingsgrad fra Basel offentliggjort 16. december 2010. Den nye Basel-standard for gearingsrisiko offentliggjort 12. januar 2014 har ændret opgørelsesmetoden på en række punkter*. Gearingsgraden skal blandt andet ikke opgøres som et gennemsnit af kvartalets månedlige gearingsgrader, men derimod som gearingsgraden ultimo kvartalet.

CRR artikel CRR artikel 456 stk. 1, litra j, indeholder en bemyndigelse til EU-kommissionen om at ændre CRR artikel 429 før kravene om offentliggørelse af gearingsgraden i artikel 451 træder i kraft 1. januar 2015. Bemyndigelsen giver herunder mulighed for at ændre artikel 429 med henblik på at ensrette opgørelsesmetoden i forhold til Basel-standarden.

Beslutning

På baggrund af henvendelser fra sektoren vurderer Finanstilsynet, at der er risiko for, at et fast krav om indberetning på grundlag af månedlige opgørelser medfører forringet datakvalitet, således at sammenligningsgrundlaget på tværs af institutterne vil være svækket.  Finanstilsynet har endvidere inddraget, at institutterne har en betydelig opgave med at komme på plads med de nye opgørelses- og indberetningskrav. På baggrund af dette har Finanstilsynet besluttet i medfør af CRR artikel 499 at tillade, at danske kreditinstitutter alene opgør gearingsgraden ultimo kvartalet. Tilladelse gælder for 2014. Institutter vil ikke individuelt skulle indsende ansøgning til Finanstilsynet, for at gøre brug af tilladelsen.

Se ny Basel-standard for gearingsrisiko offentliggjort 12. januar 2014 her

Senest opdateret 21-03-2014