Lov om finansiel virksomhed § 21 om tegningsgrundlag for bonustillægsforsikringer

26-03-2014

Finanstilsynets afgørelse af 26. marts 2004 vedr. tegningsgrundlag for bonustillægsforsikringer 15. juni 2004: Sagen er indbragt for Erhvervsankenævnet.26. oktober 2006: Ankenævnet stadfæster Finanstilsynets afgørelse.

Sagsfremstilling
Selskabet havde anmeldt ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:
 
"[...]indtil videre gælder:
For forsikringer med forsikringsdele på grundlag med over 4% p.a. i teknisk rente beregnes bonustillægsforsikringer på det for forsikringen anvendte tekniske grundlag med teknisk rente 0,4785% p.a. (svarende til en opgørelsesrente på 0% p.a.)". 
                      
 
Afgørelse/Begrundelse
Finanstilsynet finder, at den anmeldte regel er i strid med rimeligheds-princippet, jf. § 21 i lov om finansiel virksomhed.
 
Tilsynets afgørelse er begrundet i følgende forhold:
 
1. Tegningsgrundlaget for den optjente bonus vil med reglen afhænge af hvilken bonusanvendelse, der er aftalt på policen, uanset at øvrige forhold måtte være identiske.De kunder, der har valgt at få udbetalt bonus kontant, får med ændringen en fordel i forhold til de kunder, der har aftalt, at bonus anvendes til køb af tillægsforsikring. Dette skyldes, at de kunder, der har valgt at få udbetalt bonus kontant, kan indskyde den udbetalte bonus på nytegningsgrundlaget, dvs. 2 % grundlaget. De kunder, der har aftalt, at bonus anvendes til køb af tillægsforsikringer, har med den anmeldte regel ikke denne mulighed. Forskellig bonusanvendelse indebærer - isoleret set - ingen forskel i selskabets risiko. Risikoen afhænger af det tegningsgrundlag, hvorpå bonus – uanset anvendelse - indskydes. I lyset af, at forsikringstagerne ikke omkostningsfrit har mulighed for at foretage et nyt valg for så vidt angår bonusanvendelsen, jf. punkt 3 nedenfor, indebærer reglen således en urimelig forskelsbehandling mellem forsikringstagere, der har valgt forskellig bonusanvendelse.
 
2. Den anførte regel gælder ikke for eksisterende forsikringer, hvor alle forsikringsdele har en teknisk rente lavere end 4 procent. For disse forsikringer anvender selskabet en teknisk rente på 2 % for bonustillægsforsikringer og præmieforhøjelser. Reglen gælder heller ikke for nye forsikringer. Nye forsikringer tegnes med en teknisk rente på 2 % og en teknisk rente på 2 % for bonustillægsforsikringer og præmieforhøjelser. Forsikringstagere med en teknisk rente over 4 % stilles således ringere end forsikringstagere med en teknisk rente på under 4 %, uagtet at selskabets risiko forbundet med disse bonustillægsforsikringer er ens. 
 
3. Ifølge det til Finanstilsynet oplyste, har selskabet ikke indhentet samtykke fra de berørte kunder til, at selskabet ved beregning af bonustillægsforsikringer for deres forsikringer anvender et teknisk grundlag med teknisk rente 0,4785 % p.a. (svarende til en opgørelsesrente på 0 % p.a.). De forsikringstagere, hvis forsikringer er omfattet af den omtalte anmeldelse, kan ikke protestere mod denne ændring, uden at de med store omkostninger skal ophæve kontrakterne.
 
Det er selskabets ansvar at vurdere, om det er betryggende at tilskrive bonus og i hvilket omfang, der kan tilskrives bonus. Hvis der tilskrives bonus, skal det ske i overensstemmelse med det med kunderne aftalte og i overensstemmelse med lovgivningens rimelighedsprincip.

Senest opdateret 26-03-2014