Redegørelse om inspektion i PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S

06-05-2014

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2014 på inspektion i PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på koncernrisici, outsourcing samt opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde skønsmæssig porteføljepleje primært til PFA Professionel Forening, men også til Investeringsforeningen PFA Invest samt en række eksterne kunder.

Selskabet og PFA Pension, forsikringsaktieselskab (herefter PFA Pension) har indgået en administrationsaftale, hvorefter PFA Pension skal levere en række ydelser, herunder økonomi, risikostyring, jura og compliance, til selskabet. Vederlaget for disse ydelser reguleres årligt efter en forhandling mellem Selskabet og PFA Pension, og der budgetteres i 2014 med et vederlag på 114 mio. kr.

Selskabet har 30 ansatte (ultimo 2013), og de budgetterede omkostninger til personale og social sikring udgør ca. 35 pct. af de samlede udgifter til personale og administration i 2014.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke har tilstrækkelig fokus på fastsættelsen af vederlaget for ydelserne omfattet af administrationsaftalen, og at vederlaget virker højt. Dette bevirker, at der er en øget risiko for, at selskabets administrationsaftale ikke er indgået på markedsbaserede vilkår.

Finanstilsynet har derfor givet selskabet et påbud om, at selskabet skal sikre sig, at selskabets aftale med PFA Pension om leverance af diverse administrative ydelser til fondsmæglerselskabet er indgået på markedsbaserede vilkår.

Selskabets solvensbehov pr. 31. december 2013 var 53,7 pct. (svarende til kravet om det individuelt opgjorte solvensbehov). Den faktiske solvens pr. 31. december 2013 var 263,01 pct. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af selskabets solvensbehov.

Senest opdateret 06-05-2014