Redegørelse om inspektion i Nykredit Forsikring A/S

07-05-2014

 

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion hos Nykredit Forsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Nykredit Forsikring har siden 2010 været et datterselskab af Gjensidige Forsikring, som er et af nordens største forsikringsselskaber. Nykredit Forsikrings sælger standardiserede skadesforsikringer i hele Danmark, primært til private, men også til mindre erhverv og til hobbylandbrug.

Nykredit Forsikring benytter egne assurandører, og har desuden en aftale med Nykredit Realkredit om at tegne skadesforsikring til kunder, der henvises fra Nykredit Realkredit. Driften har Nykredit Forsikring outsourcet til Gjensidiges danske filial.

Finanstilsynets gennemgang af de forsikringsmæssige hensættelser på de enkelte brancher viste et negativt afløbsresultat i 2010 og positivt afløbsresultat i 2011 og 2012. Skiftet skyldes en ændring i hensættelsesmetoderne i forbindelse med Gjensidiges opkøb af Nykredit Forsikring. Finanstilsynets vurderer, at metoderne giver et mere retvisende billede af hensættelsernes afløbsresultat.  Afløbsresultatet for 2012 var negativt påvirket af skybruddet i København, og behov for styrkelse af IBNR-hensættelserne for ulykke- og sygeforsikring. Finanstilsynet vurderer, at de samlede forsikringsmæssige hensættelser er tilstrækkelige.

I forbindelse med inspektionen blev selskabets investeringsområde gennemgået. Nykredit Forsikring investerer udelukkende i rentebærende instrumenter, og investeringsresultatet har været positivt siden 2007. Gennemgangen af selskabets opgørelse af aktiver til dækning af selskabets forpligtelser overfor forsikringstagere viste, at overdækningen var inden for det af bestyrelsen begrundede skøn. Det er Finanstilsynet vurdering at varigheden på investeringerne er passede i forhold til forsikringsforpligtelserne.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets politikker, retningslinjer, kontroller og rapporteringer på alle væsentlige områder. Finanstilsynet fandt, at bestyrelsesprotokollen er kortfattet og selskabets blev derfor påbudt, at bestyrelsesprotokollen skal afspejle de førte drøftelser og risikovurderinger

Selskabets solvensbehov er lavere end hos sammenlignelige selskaber. Dette skyldes, at Nykredit Forsikring genforsikrer en stor andel af sin forretning hos moderselskabet Gjensidige.

Selskabet har pr. 3. kvartal 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 99,1 mio. kr. og kravet til basiskapitalens størrelse er 90,4 mio. kr. mens basiskapitalen er opgjort til 279,4 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 282 procent. Selskabets kapital vurderes således til at være tilstrækkelig.

 

Senest opdateret 04-06-2014