Redegørelse om inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S

15-05-2014

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i Europæiske Rejseforsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet, outsourcing, koncernrisici, IT, revision og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Europæiske Rejseforsikring A/S er et nicheselskab, der sælger rejseforsikringer til privat- og erhvervskunder. Selskabet er en del af Munich Re gruppen. Salget foregår bl.a. via agenter, mæglere og direkte salg gennem internettet.

Finanstilsynets gennemgang af bestyrelsens og direktionens arbejde tog udgangspunkt i bestyrelsesprotokollen og politikker og retningslinjer, som bl.a. fastsætter risikoappetitten på investerings- og forsikringsområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at politikker og retningslinjer på alle væsentlige områder bliver fulgt.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets hensættelser fordelt på forsikringstyper med henblik på at undersøge, om selskabets hensættelser var tilstrækkelige til at dække selskabets forpligtelser overfor forsikringstagerne. Efter negative afløbsresultater i 2010 og 2011 har selskabet i 2012 styrket de forsikringsmæssige hensættelser. Finanstilsynet vurderer, at selskabet har hensat tilstrækkeligt til at dække sine forpligtelser overfor forsikringstagerne.

Porteføljeforvaltningen er outsourcet internt i Munich Re gruppen. Selskabet har de seneste år omlagt investeringsstrategien til en mere konservativ investeringsstrategi med en større vægt af obligationer. Finanstilsynet gennemgik selskabets opgørelse af aktiver til dækning af selskabets forpligtelser overfor forsikringstagerne samt retningslinjer, kontroller og rapporteringer for investeringer. Finanstilsynet vurderer, at varigheden på investeringerne modsvarer varigheden for forsikringsforpligtelserne.

Selskabet har pr. 3. kvartal 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 94,0 mio. kr. og kravet til basiskapitalens størrelse til 58,7 mio. kr., mens basiskapitalen er opgjort til 204,5 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 218 pct.. Selskabets kapital vurderes således at være tilstrækkelig.

Senest opdateret 15-05-2014