Redegørelse om inspektion i Borealis Insurance A/S

12-06-2014

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2014 på inspektion i Borealis Insurance A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Borealis Insurance A/S (BIAS) er et forsikringsselskab (captive) for Borealis koncernen. BIAS tegner direkte forsikringer inden for bygningsskade, driftstab, ansvar samt kredit og kaution. Der er således tale om korthalet forretning, som ikke indebærer hensættelsesrisici af betydning, samtidig med, at den årlige forsikringsrisiko er begrænset med genforsikring. Gennemgangen af selskabets hensættelser gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet gennemgik selskabets politikker, retningslinjer og forretningsgange. Selskabet fik påbud om at opdatere retningslinjen for arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion samt retningslinjen for koncerninterne transaktioner således, at disse retningslinjer lever op til kravene i lovgivningen.

Selskabet har outsourcet compliance og rapportering, investering og porteføljeforvaltning samt captive-management, herunder solvensberegningen. I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets outsourcingsaftaler. Finanstilsynet fandt, at aftalerne ikke levede op til kravene i outsourcing bekendtgørelsen og BIAS fik derfor et påbud om at opdatere de eksisterende aftaler.

Selskabet har en meget konservativ investeringsstrategi bestående af statsobligationer samt indskud i banker. Der investeres i korte statsobligationer indenfor EU.

Selskabet bruger standardmodellen til beregning af det individuelle solvensbehov. Selskabet opererer med en treårig kapitalplan, og har en operationel kapitalnødplan. Finanstilsynet gennemgik BIAS’s samlede årlige risikoeksponering og sammenholdt den med selskabets kapitalstyrke. Finanstilsynet vurderer, at der er balance mellem risiko og kapital.

Det individuelle solvensbehov er ultimo 4. kvartal 2013 opgjort til 116,9 mio. kr., kapitalkravet til 27,6 mio. kr., og basiskapitalen til 427 mio. kr. Dermed er selskabets solvensgrad på 365 pct.

Senest opdateret 12-06-2014