Lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 1, 2. pkt. og § 24 - Vedrørende lovlig leasing virksomhed

02-06-2014

Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2004

Sagsfremstilling

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af danske pengeinstitutters leasingaktiviteter.
 
På den baggrund har Finanstilsynet opstillet nogle betingelser for, hvilke leasingaftaler pengeinstitutter lovligt kan indgå, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt. og § 24, i lov om finansiel virksomhed.
 

Afgørelse/begrundelse

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 1, må pengeinstitutter kun udøve virksomhed som nævnt i bilag 1 til lov om finansiel virksomhed samt virksomhed efter § 24.
 
Pengeinstituttet skal udarbejde en skriftlig kreditpolitik vedrørende leasing med restrisici, der indeholder ledelsens overordnede holdninger hertil, jf. lov om finansiel virksomhed § 71.
 
Pengeinstituttet skal altid foretage en individuel vurdering af risikoen på kontrakten, hvor der både tages hensyn til kreditrisikoen og risikoen på en eventuel restværdi, jf. lov om finansiel virksomhed § 71.
 
Leasingaktivitet skal adskilles fra almindelig udlejningsvirksomhed. Derfor skal leasingkontrakter med løbetid på 1 år eller kortere betragtes som udlejning og vil således ikke være lovlig leasing.
 
Et pengeinstitut må ikke erhverve leasingaktiver, før der foreligger en leasingaftale, medmindre der er tale om accessorisk erhvervelse af et mindre antal af samme type leasingaktiver, som leasingkontrakten angår, i forbindelse med det samlede køb af leasingaktiver.
 
De to ovennævnte krav skal være opfyldte, med mindre der er tale om accessorisk leasing forstået som "flåde-aftaler", som omfatter et betydeligt antal aktiver. Her kan der være behov for, at enkelte aktiver udskiftes inden der er gået 12 måneder, eller at der suppleres med yderligere aktiver. Det er en betingelse, at der er tale om et større antal ensartede aktiver.
 
Restrisikoen på leasingaktivet må ikke fastsættes højere end aktivets forventede realisationsværdi ved leasingkontraktens udløb.
 
Ved opgørelse af realisationsværdien tages udgangspunkt i den værdi, som aktivet ville være vurderet til på udløbstidspunktet, hvis aktivet var stillet til sikkerhed for et udlån.
 
Leasingkontrakten skal være indgået af pengeinstituttet med hensigt at afhænde leasingaktivet efter leasingkontraktens udløb.
 
For ejendomsleasing gælder, at restværdien ikke må overstige 60 %, og løbetiden må maksimalt være 30 år.
 
Hvis en leasingkontrakt i en ejendom ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil hele ejendommens værdi være omfattet af 20 %-grænsen i § 147 i lov om finansiel virksomhed. 
 

Senest opdateret 01-07-2013