Fradrag i kernekapital for aktiver, der repræsenterer en risiko på en enkelt virksomhed

24-06-2014

Finanstilsynets vejledende udtalelse om § 35, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber m.v. (Efter forelæggelse for Det Finansielle Råd)

Bestemmelsen vedr. reduktioner i kernekapitalen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (forsikringsselskaber) i § 35, stk. 2, nr. 3 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital foreskriver fradrag i kernekapitalen for direkte og indirekte ejede aktiver, der repræsenterer en risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder, der udgør en samlet risiko.

Formålet med bestemmelsen er overordnet set at støtte op i forhold til de gældende placerings- og spredningsregler i lov om finansiel virksomhed, som, begrundet i hensynet til forsikringstagernes interesser, skal sikre, at forsikringstagernes midler investeres på en måde, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at midlerne er til stede, når de forsikrede skal have deres krav opfyldt. Bestemmelsen sikrer således, at der reserveres midler i basiskapitalen som buffer i forhold til de forsikringsmæssige hensættelser og kapitalen til en situation, hvor større enkelteksponeringer indebærer tab.

Finanstilsynet ønsker at tydeligøre, at bestemmelsen vedrører enkelteksponeringer, der udgør en samlet risiko for forsikringsselskabet. Der skal derfor ikke foretages fradrag i medfør af bestemmelsen for så vidt angår direkte og indirekte ejede aktiver, der repræsenterer en risiko på én enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder, der udgør en samlet risiko, såfremt det omhandlede aktiv er tilknyttet forsikringsprodukter, hvor forsikringsselskabet ikke har påtaget sig nogen investeringsrisiko.

Læs den vejledende udtalelse i sin helhed her

Senest opdateret 24-06-2014