Vurdering af evt. fradrag for beskatning ved medregning af hybrid kernekapital (Additional Tier 1)

23-06-2014

Finanstilsynets fortolkning af 23. juni 2014.

Ifølge CRR artikel 54 (3) er værdien af hybride kernekapitalinstrumenter, der anerkendes som hybride kernekapitalposter, begrænset til minimumsværdien af de egentlige kernekapitalposter, der ville blive genereret, hvis hovedstolen af de hybride kernekapitalinstrumenter blev nedskrevet fuldt ud eller konverteret til egentlige kernekapitalinstrumenter.

EBA har offentliggjort et svar på et spørgsmål om denne bestemmelse (EBA Q&A 2013_29 af 29. november 2013). Det fremgår af svaret, at et institut skal vurdere og redegøre for omfanget af forudsebare skatteforpligtelser eller skattebetalinger over for den nationale tilsynsmyndighed, herunder tage særligt den lokale skattebehandling og koncernstruktur i betragtning.

Kravet om en vurdering omfatter alle hybride kernekapitalinstrumenter, der medregnes i instituttets kapitalopgørelse som kapital, der fuldt ud opfylder kravene i CRR. Hybride kernekapitalinstrumenter, som medregnes efter overgangsbestemmelserne i CRR, er undtaget fra en sådan vurdering.

Kravet om en vurdering omfatter tillige hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter, som et institut anvender til at opfylde et solvensbehovstillæg under søjle 2. Disse instrumenter nedskrives eller konverteres automatisk ved brud på en trigger, jf. Finanstilsynets Vejledning til Lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 5 – Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Instituttets vurdering skal tage højde for den skattemæssige virkning ved en nedskrivning eller konvertering, herunder hvorvidt der kan forudses beskatning af en kursgevinst ved en nedskrivning eller konvertering. Instituttet skal bl.a. inddrage følgende:

  • Samspillet mellem skatteregler og tidsaspektet ved en nedskrivning/konvertering, herunder om beskatning af en kursgevinst skattemæssigt vil falde sammen med et udløsende tab eller om kursgevinst og tab kan ske i forskellige skatteår. Det kan indgå i vurderingen af en evt. forudsebar skat, om det udløsende tab forventeligt vil blive fulgt af yderligere tab, hvor der kan ske skattemodregning.
  • Forhold vedr. koncernstruktur, som kan have betydning for en evt. beskatning, herunder at tabet finder sted i et andet selskab i koncernen, end hvor kursgevinsten finder sted.
  • Forhold vedr. international beskatning, som kan have betydning for en evt. beskatning, herunder at tabet finder sted i en anden skattejurisdiktion i koncernen, end hvor kursgevinsten finder sted.

I Danmark er det Finanstilsynet, som skal påse institutternes vurdering af medregning af hybride kernekapitalinstrumenter. Dette indgår i Finanstilsynets løbende tilsynsaktiviteter vedrørende kapitalopgørelsen. Finanstilsynet kan således i forbindelse med en bredere eller en målrettet undersøgelse anmode instituttet om vurderingen, jf. ovenstående. Finanstilsynet kan i forbindelse hermed anmode instituttet om, at instituttet indhenter en revisorvurdering af de skattemæssige aspekter.

Institutter kan fremsende en redegørelse til Finanstilsynet før udstedelse af nye kapitalinstrumenter vedr. disse instrumenters medregning med henblik på Finanstilsynets stillingtagen. Redegørelsen skal inddrage ovennævnte forhold.


Senest opdateret 23-06-2014