Lov om finansiel virksomhed § 248 - genoprettelsesplan for ETU Forsikring A/S

27-06-2014

Det Finansielle Råd har den 23. juni 2014 taget ETU Forsikrings genoprettelsesplan til efterretning.

Baggrund

Finanstilsynet modtog den 1. maj 2014 brev fra ETU Forsikring A/S, hvori selskabet meddelte, at det ikke kunne leve op til lovgivningens krav til basiskapitalens størrelse, jf.§ 126, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Det skyldes en betydelig stigning i det individuelle solvensbehov som følge af de nye solvensregler pr. 1. januar 2014 om ensartet beskyttelse af forsikringstagerne. 

Finanstilsynet konstaterede herefter, at de registrerede aktiver, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, var tilstrækkelige til at dække disse. Samtidigt konstaterede Finanstilsynet, at driften i 1. kvartal 2014 havde givet overskud. Det er således Finanstilsynets vurdering, at de forsikredes interesser ikke umiddelbart er i fare og Finanstilsynet har derfor i medfør af § 248 i lov om finansiel virksomhed den 7. maj 2014 påbudt ETU Forsikring A/S at udarbejde en plan for genoprettelse af den økonomiske stilling.

Planen blev indsendt den 15. maj 2014 og efter Finanstilsynets ønske efterfølgende justeret, således at den endelige genoprettelsesplan forelå den 4. juni 2014.

Genoprettelsesplanen indebærer tilførsel af kapital, som sammen med øvrige initiativer senest ultimo september 2014 skal bringe selskabets tilstrækkelige basiskapital over det individuelle solvensbehov. Kapitaltilførslen sker enten som aktiekapital eller i form af ansvarlige lån.  

Finanstilsynet konstaterer samlet, at ETU Forsikring A/S opfylder kapitalkravet, jf. § 127 i lov om finansiel virksomhed, og vil i øvrigt løbende vurdere fremdriften i selskabets solvenssituation.

Senest opdateret 27-06-2014